Missió

La nostra missió és la formació integral de persones amb actituds, coneixements i habilitats que els capacitin i impulsin cap al seu desenvolupament personal i professional. Aquesta formació es realitza sota criteris d'excel·lència i justícia, des d'uns profunds valors d'ètica cristiana, de total acord amb la missió d'IQS.

La nostra finalitat essencial és la formació de titulats superiors en Enginyeria i en Química a partir d'alumnes que han finalitzat l'educació secundària i que mostren potencial i vocació per a aquests estudis cientificotècnics.

IQS considera la investigació i la prestació de Serveis d'Assistència i Assessorament com a instruments fonamentals per proporcionar una formació universitària innovadora i actualitzada.

Ensenyament

Seguint la tradició ignasiana, creiem que el desenvolupament de la capacitat d'aprenentatge és essencial per al desenvolupament dels nostres alumnes, en les seves quatre dimensions: aprendre coneixement, aprendre a aprendre, aprendre a ser i aprendre a conviure.

Proporcionem als nostres estudiants experiències que desenvolupen les seves habilitats interpersonals i analítiques: comunicació oral i escrita, treball en equip, pensament crític, resolució de problemes i ús d'eines modernes d'enginyeria.

Oferim programes dissenyats per a la formació integral i interdisciplinària dels nostres graduats amb especial èmfasi tant en les ciències bàsiques com en el treball experimental, amb un enfocament generalista, que inclou les repercussions socials i econòmiques de l'Enginyeria i de la Química.

Ens comprometem a fer que se'ns reconegui per la qualitat del nostre professorat, pel que fa als seus coneixements i experiència, vocació pedagògica i dedicació al servei personalitzat de l'alumne.

 

Recerca

La recerca és una activitat indispensable per proporcionar un ensenyament de qualitat, desenvolupar el pensament crític i contribuir a l'avenç del coneixement. Per això estimulem i incentivem l'acció investigadora, amb un èmfasi especial en la investigació aplicada i per a l'ensenyament, en particular en aquelles àrees interdisciplinàries en les quals IQS ha assolit un major reconeixement. Els estudis de doctorat constitueixen el mitjà idoni per potenciar la capacitat investigadora d'aquells alumnes que manifesten preparació i vocació adequades.

 

Serveis d'assistència i assesorament

Els Serveis d'Assistència i Assessorament es consideren una activitat necessària per a la millora de l'ensenyament i l'actualització del cos docent. La realització de serveis externs manté el contacte amb les necessitats de les indústries i, a través de la transferència de tecnologia, contribueix al progrés de la societat.