Màsters Universitaris

MÀSTER EN QUÍMICA ANALÍTICA*

Aporta els coneixements teòrics i pràctics d’instrumentació analítica per formar professionals i investigadors amb un perfil aplicat a la recerca i al desenvolupament de productes, processos i serveis en els sectors industrials relacionats amb la química analítica. El màster transmet coneixements avançats de les diferents disciplines de la química analítica, que permeten a l’alumne identificar i raonar problemes, desenvolupar i aplicar idees originals i integrar nous coneixements durant la seva vida professional.

El Màster en Química Analítica (Nou Pla d'Estudis 2014-2015) permet afrontar de forma global un procés analític (avenços en química analítica, identificació i caracterització estructural). A més, emfatitza en el coneixement de les diverses matrius a les quals aplicar processos analítics. Així, es treballa amb matrius d’origen agrari, alimentari i farmacèutic, a més d’aprofundir en el coneixement de la contribució de la química analítica a la conservació i millora del medi ambient. 

*Aquesta titulació es troba actualment en procés de verificació i aprovació pel Consell Interuniversitari de Catalunya, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre de 2007.

MÀSTER EN QUÍMICA FARMACÈUTICA*

El Màster en Química Farmacèutica (Nou Pla d'Estudis 2014-2015) proporciona una visió general de tot el procés de R+D d’un fàrmac, de la seva fase de disseny mitjançant la química computacional (disseny molecular) i síntesi (síntesi orgànica avançada). A través de les matèries optatives, l’alumne pot complementar la seva formació en els aspectes terapèutics (farmacologia, fotoquímica i fotobiologia) o productius (en la indústria farmacèutica).

S’estructura en els següents mòduls: fonamental (ampliació dels coneixements en caracterització estructural i en identificació i quantificació de substàncies químiques), de gestió (coneixements en les tècniques de gestió de projectes científics, del procés d’innovació tecnològic i de la gestió i assegurament de la qualitat), d’especialització (disseny i síntesi molecular), optatiu i treball final de màster.

*Aquesta titulació es troba actualment en procés de verificació i aprovació pel Consell Interuniversitari de Catalunya, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre de 2007.

MÀSTER EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS*

El Màster en Ciència i Enginyeria de Materials (Nou Pla d'Estudis 2014-2015) està centrat en el coneixement de la relació estructura-propietats dels materials, per sintetitzar i dissenyar nous materials amb propietats específiques. L’alumne coneixerà com el desenvolupament de nous materials està relacionat amb l’avenç tecnològic (materials avançats), de quina manera es pot caracteritzar l’estructura (caracterització de materials) i com es pot modificar. Les diferents matèries que componen el programa introdueixen a l’alumne en el camp dels materials nanoestructurats i les seves aplicacions tecnològiques. Les pràctiques de laboratori i treball experimental ocupen prop del 50% de crèdits. A més, algunes assignatures s’imparteixen en anglès. 

*Aquesta titulació es troba actualment en procés de verificació i aprovació pel Consell Interuniversitari de Catalunya, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre de 2007.
 

MÀSTER EN ENGINYERIA QUÍMICA

Proporciona els coneixements per al disseny, la gestió i el control dels processos productius químics i biotecnològics emprats en les plantes industrials de procés. El màster aporta les eines per al desenvolupament, recerca i preparació de productes, processos i serveis, així com per a la gestió industrial i l’optimització de costos amb excel·lència en l’aplicació de tècniques, fins i tot en camps que se situen a la frontera de l’enginyeria, com poden ser la biotecnologia o la nanotecnologia. Els estudiants desenvolupen les seves qualitats en tres perfils: professional, empresarial i investigador. El programa s’estructura entorn del projecte d’una instal·lació industrial i capacita per assumir càrrecs de direcció general i tècnica.

 

MÀSTER EN BIOENGINYERIA

Forma futurs professionals en recerca i innovació d’alt nivell en els diferents sectors productius industrials, alimentaris o biomèdics. El programa inclou continguts de perfil tecnològic com bioreactors i bioprocessos, bioinformàtica, disseny i simulació de bioprocessos i microbiologia industrial. També inclou continguts científics com enginyeria de teixits, biomaterials, aplicacions de genòmica i proteòmica, que introdueixen en els camps de recerca amb major activitat i projecció. El màster s’articula sobre una estreta relació amb el sector industrial que es concreta en la participació de professionals d’empreses en el Claustre de Professors, així com la possibilitat de realitzar tota o part de la tesi en empreses.


 

MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

L’objectiu d’aquest màster és formar els professionals que requereix la societat amb les atribucions de la professió de l’enginyeria industrial segons la seva regulació legislativa. Entre les competències adquirides estan el projecte, càlcul, disseny, recerca, innovació i desenvolupament de productes, processos, instal·lacions i plantes industrials. Els professionals també estaran capacitats per a la planificació estratègica aplicada a sistemes constructius i de producció, de qualitat i gestió mediambiental, la gestió tècnica i econòmica de projectes, i l’exercici de funcions de direcció general i direcció tècnica.

Durant la realització del màster, l’alumne desenvoluparà les competències professional (preparació per a l’exercici de la professió de l’enginyeria industrial), empresarial (orientant-se a la creació i direcció d’empreses de base tecnològica) i investigadora. El professional serà capaç d’innovar, investigar i desenvolupar la seva carrera en un entorn multilingüe, en empreses, centres de recerca i centres tecnològics.