Patronat

La Fundació Privada IQS, Centre d'Ensenyament Tècnic Superior, persona jurídica amb plena personalitat i capacitat d'obrar, d'acord amb les lleis, té com a finalitat fundacional dirigir i administrar IQS creat per la Companyia de Jesús l´any 1916, amb l’objectiu de formar persones que, ensems que una sòlida formació humana i cristiana, adquireixin una rigorosa preparació química i universitària en general a fi de poder ocupar llocs amb responsabilitat en el món de la indústria i de l’empresa.

El govern suprem de la Fundació correspon al Patronat, que ostenta la representació de la Fundació i, a grans trets, realitza l'administració del seu patrimoni.

El Patronat està format actualment per dotze membres, nomenats per la Província Tarraconense de la Companyia de Jesús, i elegeix, per votació en el seu si, un President al qual correspon presidir i dirigir les reunions.

 
 • P. Enric Puig Jofra, SJ
  President 
   
 • Dr. Alberto Barrera Berro, SJ
  Vicepresident 
   
 • Sra. Mariona Xicoy Cruells
  Secretària 
   
 • Dr. Àngel Font Vidal
  Vocal  
   
 • Sr. Jaume Àrboles Muntadas
  Vocal 
   
 • Molt Hble. Sr. Joan Rigol Roig
  Vocal 
   
 • Sr. Jordi Segarra Pijuan
  Vocal 
   
 • Dr. Josep Arcas Romeu
  Vocal 
   
 • Dr. Llorenç Puig Puig, SJ
  Vocal 
   
 • Sr. Marian Puig Guasch
  Vocal 
   
 • Sr. Ramon Escamilla Montlleó
  Vocal 
   
 • Sr. Vicenç Pedret Clemente
  Vocal