Procés d'admissió

 

1.Sol·licitud de plaça

Per iniciar el procés d'admissió de Graus IQS, en aquests moments, s'ha de posar en contacte amb Secretaria General (secretaria@iqs.edu; 93 267 20 01).

 • Documentació a aportar requerida:
  • 1 fotografia tipus DNI amb els fons blanc
  • Fotocòpia DNI (o passaport)
  • Certificat dels resultats de Primer de Batxillerat i de les avaluacions de Segon de Batxillerat. Si no estàs cursant batxillerat, certifació dels estudis que estiguis realitzant. Nota de batxillerat i les PAU si ja les tinguis. En el cas d'altres vies d'accés a la universitat, es pot requerir algun altre tipus de document. Pots consultar-ho a la nostra web accés als estudis
  • Els estudiants que desitgin cursar el Grau en Administració i Direcció d'Empreses íntegrament en anglès: acreditar nivell d'anglès C1, Advanced, TOEFL 80. Al moment de realitzar la matrícula haurà d'acreditar aquest nivell d'anglès o bé realitzar una prova de nivell en IQS el dia 27 de juny o 5 de setembre. Si opta per realitzar aquesta prova i el nivell d'anglès escrit obtingut en el Test d'Admissió és l'adequat, només haurà de superar les proves d'expressió i comprensió oral.
 
 • Abonar 225€ en concepte d'Obertura i Tramitació d'Expedient.
 

ELS ESTUDIANTS QUE NO RESULTIN ADMESOS podran recuperar els drets abonats en concepte d’Obertura i Tramitació d’Expedient (225 €) en la Secretaria General d’IQS (horari d'atenció).

 

2.PROCÉS D’ADMISSIÓ.

 • Test d’Admissió: 
Per a optar a l’admissió és indispensable la realització del Test d’Admissió. Aquest Test d’Admissió, de caràcter psicotècnic, inclou, també, exercicis escrits d’avaluació del nivell de llengua anglesa.

El dia de ralització del Test d'Admissió, l'estudiant haurà de lliurar a Secretaria els resultats de les evaluacions de l'any acadèmic en curs.

La propera data per realitzar el Test d'Admissió a IQS per a tots els Graus i Dobles Graus es pot consultar a comunicacioiqs@iqs.edu
 
 • En el procés de sol·licitud del grau s'adjudicarà una data per realitzar el Test d'Admissió, en el cas que en aquesta data no pogués realitzar-ho pot canviar de dia al mateix aplicatiu.
 
 • L'admissió de l'alumne la decideix la Comissió d'Admissions que analitza, d'una manera individual, els estudis que es troba realitzant l'estudiant i l'informe de resultat del Test d'Admissió. A partir dels 15 dies següents a la realització del Test d'Admissió, Secretària General comunicarà l'admissió o no admissió als estudis, quedant l'admissió condicionada al compliment dels requisits acadèmics necessaris per a la matriculació als estudis.
 
 • Secretaria General IQS confirmarà a l'alumne per mail i per correu postal el resultat positiu o negatiu del procés d'admissió.
     En cas favorable s'informarà del procés de reserva de plaça i de matriculació.


Per a més informació contactar amb el Departament de Comunicació de IQS

 

3. Reserva de plaça i matriculació

Una vegada comunicat el resultat del Test d'Admissió com admès, l'estudiant ha de realitzar la reserva de plaça per tal de garantir l'accès als estudis.

Durant el mes de juliol, l'estudiant admès haurà de realitzar la matriculació dels estudis.