• Missió

    IQS School of Engineering
La missió universitària d’IQS es pot trobar en un document redactat a nivell institucional i aprovat el 1998. En relació a IQS School of Engineering, la missió es la següent:
 
La nostra missió és la formació integral de persones amb actituds, coneixements i habilitats que capaciten i inspiren en el seu desenvolupament personal i professional. Aquesta formació té lloc sota criteris d’excel·lència i de justícia basats en uns profunds valors d’ètica cristiana i en total acord amb la missió d’IQS.
 
La nostra finalitat essencial és rebre estudiants que hagin finalitzat la seva educació secundària, i que mostrin el potencial i la vocació necessaris pels estudis científics i tècnics, i formar-los en estudis superiors en enginyeria i ciències experimentals.
IQS considera la investigació i el treball experimental com a instruments fonamentals per a l'ensenyament en una educació universitària actualitzada i innovadora.

 

Ensenyament

D’acord amb la tradició jesuítica, creiem que el desenvolupament de la capacitat d’aprendre és essencial per al desenvolupament dels nostres estudiants, basada en els quatre pilars: aprendre a conèixer i com aprendre, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a conviure.
 
Proporcionem als nostres estudiants experiències que desenvolupen les seves habilitats interpersonals i analítiques: comunicació oral i escrita, treball en equip, pensament crític, resolució de problemes i l'ús de moderns equipaments d'enginyeria i aplicacions informàtiques.
 
Oferim programes dissenyats per a l'educació integral i interdisciplinària dels nostres graduats, amb especial èmfasi tant en les ciències bàsiques com en les tecnologies aplicades, amb un enfocament generalista que inclou els impactes socials i econòmics de les enginyeries i les ciències experimentals.
 
Estem compromesos a ser reconeguts per la qualitat del nostre professorat, pels seus coneixements i experiència, i per la seva vocació pedagògica i dedicació al servei personalitzat dels estudiants.
 
Els estudiants realitzen un intens treball experimental i pràctic, que els permet desenvolupar una gran capacitat d’aprenentatge autònom. L’educació en cooperació amb les indústries i les pràctiques en empresa obligatòries en tots els nostres programes.

 

Serveis d'investigació i consultoria tècnica

La investigació és una activitat essencial per proporcionar una educació de qualitat, desenvolupar el pensament crític i contribuir al progrés del coneixement. Per això, estimulem i incentivem la realització de treballs de recerca per part del professorat, en particular en camps interdisciplinaris en els quals IQS ha assolit un gran reconeixement. Els nostres estudis de doctorat proporcionen la via ideal per desenvolupar les capacitats d’investigació d’aquells estudiants que han demostrat aquesta vocació.
 
Els serveis de consultoria tècnica es consideren una activitat desitjable per tal de millorar l'ensenyament i mantenir actualitzat al personal docent en relació a les necessitats de la indústria. L'oferta d'aquests serveis estimula la innovació i facilita la relació amb moltes empreses i sectors industrials, i també contribueix al progrés de la societat.