Patronat

La Fundació Privada IQS, Centre d’Ensenyament Tècnic Superior, té com a finalitat fundacional dirigir i administrar IQS creat per la Companyia de Jesús l’any 1916, amb l’objectiu de formar persones que, a més d’una sòlida formació humana i cristiana, adquireixin una rigorosa preparació universitària a fi de poder ocupar llocs amb responsabilitat en el món de la industria i de l’empresa.

El govern suprem de la Fundació correspon al Patronat, que ostenta la representació de la Fundació.

Les funcions i obligacions del Patronat són: (i) fer que es compleixin els fins de la Fundació, d’acord amb el que disposin els estatuts i les disposicions legals, (ii) conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir plenament la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstancies econòmiques, i (iii) servir el càrrec amb diligencia d’un administrador lleial.

El Patronat està format actualment per nou membres. Els Patrons seran elegits i renovats, quan s’escaigui, pel Delegat de la Plataforma Territorial de Catalunya de la Companyia de Jesús, de tal manera que el Patronat estigui composat per persones que coneguin i estimin l’Institut vinculades a la societat civil, científica i econòmica de l’àmbit territorial en el que radica l’IQS.
 

  • P. Enric Puig Jofra, SJ - President
  • Dr. Alberto Barrera Berro, SJ - Vicepresident 
  • Sra. Alexandra Molina-Martell Ramis - Secretària  
  • Dr. Josep Arcas Romeu - Vocal  
  • Sr. Ramon Escamilla Montlleó - Vocal 
  • P. Silvestre Falguera Noya, SJ - Vocal
  • Dr. Carlos Losada Marrodán - Vocal 
  • Sr. Vicenç Pedret Clemente - Vocal 
  • Sr. Marian Puig Guasch - Vocal