• Patronat

La Fundació Privada IQS, Centre d’Ensenyament Tècnic Superior, té com a finalitat fundacional dirigir i administrar IQS creat per la Companyia de Jesús l’any 1916, amb l’objectiu de formar persones que, a més d’una sòlida formació humana i cristiana, adquireixin una rigorosa preparació universitària a fi de poder ocupar llocs amb responsabilitat en el món de la industria i de l’empresa.

El govern suprem de la Fundació correspon al Patronat, que ostenta la representació de la Fundació.

Les funcions i obligacions del Patronat són:

  • Fer que es compleixin els fins de la Fundació, d’acord amb el que disposin els estatuts i les disposicions legals.
  • Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir plenament la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstancies econòmiques.
  • Servir el càrrec amb diligencia d’un administrador lleial.

 

El Patronat està format actualment per nou membres. Els Patrons seran elegits i renovats, quan s’escaigui, pel Delegat de la Plataforma Territorial de Catalunya de la Companyia de Jesús, de tal manera que el Patronat estigui composat per persones que coneguin i estimin l’Institut vinculades a la societat civil, científica i econòmica de l’àmbit territorial en el que radica l’IQS.

 

P. Enric Puig Jofra, SJ
(President)

Dr. Josep Arcas Romeu
(Vocal)

Dra. María del Carmen Llasat Botija
(Vocal)

Sr. Marian Puig Guash
(Vicepresident)

P. Silvestre Falguera Noya, SJ
(Vocal)

Dr. Josep F. Mària Serrano, SJ
(Vocal)

Sra. Alexandra Molina-Martell Ramis
(Secretària)

Dr. Enrique López Viguria
(Vocal)

Dr. Vicenç Pedret Clemente
(Vocal)