• Enginyeria Química i Ciència de Materials

Presentació

El Departament d'Enginyeria Química és un dels de més llarga tradició a IQS. Està format pels laboratoris de Control i Biotecnologia, d'Ecotecnologia i de Processos Químics d'Alta Tecnologia (PQAT) i la unitat de Prospectiva Tecnològica. Les seves àrees d'activitat s'enfoquen als processos industrials, especialment al desenvolupament de nous processos químics i biològics i a la garantia de la seva sostenibilitat i de la seva seguretat.

Docència

Els membres del Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials es cuiden de la docència de l'àrea pròpia de l'Enginyeria Química en els graus d'Enginyeria Química (mòduls d'Enginyeria de Processos i de Laboratori) i de Química (mòdul d'Enginyeria). Membres del Departament coordinen el màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals i col•laboren, a més, en l'actual titulació d'Enginyeria Industrial.

 

Investigació

Grup d'Enginyeria de Processos, Seguretat i Prospectiva (EPSP):

Està integrat pel laboratori de Processos Químics d'Alta Tecnologia, la unitat de Prospectiva Tecnològica i personal del Departament d'Estadística Aplicada de la Facultat d'Economia IQS. La investigació del grup EPSP s'emmarca en: 

 • Enginyeria de processos: Treballs orientats a la millora de la sostenibilitat i l'impacte sobre el medi ambient de processos industrials mitjançant noves tecnologies de la producció.
 • Intensificació de processos de Química Fina.
 • Tècniques de simulació i optimització de processos. Inclou la simulació estàtica i dinàmica de processos químics i les tècniques de CFD aplicades a diversos camps, com, per exemple, la simulació de parts d'un reactor nuclear de fusió.
 • Seguretat industrial: preparació de metodologies per a la identificació de perills i l'avaluació del risc en processos industrials.
 • Risc tèrmic de processos: tècniques per a l'avaluació i control del risc tèrmic de processos de síntesi industrial i l'estabilitat tèrmica de materials.
 • Anàlisi quantitatiu del risc d'instal·lacions industrials.
 • Riscos emergents: estabilitat tèrmica, compatibilitat química i comportament enfront de l'oxidació de nanomaterials.
 • Prospectiva tecnològica: tècniques innovadores per a la definició d'escenaris de futur.
 • Estudis de prospectiva tecnològica en diversos sectors industrials.
 • Eines de suport per a l'aplicació del reglament REACH.

Laboratori de Control i Biotecnologia:

La investigació del laboratori de control de processos i biotecnologia, la formen les següents línies de treball:  

 • Integració de la investigació hemodinàmica i vascular fent servir tècniques "in silico" per a la definició del lloc, la forma i el temps de producció de trombus després d'una intervenció quirúrgica d'introducció de "stents".
 • Modelatge i validació de sistemes i simulació de processos amb el programa Anylogic.
 • Suport a la docència de les assignatures que tracten de biotecnologia, control, regulació i comunicacions industrials.
 • Processos biotecnològics d'obtenció de proteïnes recombinants i altres productes, concretament l'obtenció de transglutaminases vegetals expressades en Escherichia coli i Pichia pastoris.
 • Aplicació de processos de tractament d'aigües residuals.

Laboratori d'Ecotecnologia (Unitat associada del Departament de Ecotecnologies de l'Institut de Química Avançada de Catalunya del CSIC):

La raó de ser del grup és desenvolupar i aplicar lo que avui en dia es coneix com a "Química verda". Aquest afany ha portat al desenvolupament de noves línies d'investigació orientades, no només a resoldre el problema ecològic provocat per emissions i residus industrials, sinó també, a obtenir productes que posseeixin un valor econòmic elevat que facin rendibles les operacions de tractament dels residus d'on procedeixen.  

 • Obtenció de productes d'alt valor econòmic, a partir de residus sòlids de la indústria de la curtició.
 • Obtenció d'àcid hialurònic, sulfat de dermatan i col·lagen a partir de residus crus (no cromats) eliminats en les operacions de ribera.
 • Extracció, aïllament i purificació de glicosaminoglicans a partir de retallades de pell crua.

Professorat

Dr. Manuel David Abad Roldán
Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dra. Núria Agulló Chaler | Grup d'Enginyeria de Materials (GEMAT)
Ingeniería Química y Ciencia de Materiales
Dr. Alberto Balfagón Costa
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Salvador Borrós Gómez
Bioenginyeria
Dr. Carles Colominas Guàrdia
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Rafael González Olmos
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Sr. Manuel Guerris Larruy
Dr. Fèlix Llovell Ferret
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Jordi Martorell López
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. José Javier Molins Vara
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dra. Rosa Nomen Ribé
Enginyeria Química i Ciènca de Materials
Dr. Julià Sempere Cebriàn
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Eduard Serra Hosta
Enginyeria Química i Ciència de Materials