• Accés i Admissió

Requisits d'accés

Els requisits per ser admès als programes de node/45 de la Universitat Ramon Llull vénen establerts pel Reial Decret 99/2011 de 28 de gener de 2011. Per ser admès al Programa de Doctorat en Bioenginyeria a IQS, el candidat ha de:

 1. Estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent, i Màster Universitari. També podran accedir al programa de node/45 les persones que estiguin en una situació igual a les que es descriuen en l'apartat 2 de l'article 2 del RD 99/2011.
 2. Ser acceptat per realitzar la tesi doctoral complint tots els requisits del "Procediment d'Admissió" (descrit més endavant).


Criteris d' admissió

Els perfils d'accés al Programa de Doctorat en Bioenginyeria són titulats en Màsters oficials en Bioenginyeria, Biotecnologia, Biomedicina, Bioquímica, Química, Enginyeria química, Farmàcia, o afins. L'accés de candidats amb altres perfils formatius serà estudiat individualment per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Els criteris d'admissió es basen en la idoneïtat del candidat i la disponibilitat de places a IQS. Per a l'admissió del candidat es tindrà en compte:

 1. El seu perfil d'accés per a les places disponibles
 2. El seu expedient acadèmic
 3. La seva disponibilitat de formació contínua i realització d'estades en grups de recerca d'universitats i centres tecnològics estrangers amb els quals IQS manté acords
 4. El seu nivell d'anglès
 5. Altres mèrits curriculars

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, els serveis de suport i assessorament d'IQS avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.


Procediment d'admissió

El procediment d'admissió al node/45 consta de les següents etapes:

 1. L'acceptació del candidat per part del director de tesi per realitzar la tesi doctoral en el grup de recerca al qual pertany. El procés l'inicia el candidat qui, en funció dels seus interessos acadèmics, contacta amb el grup de recerca en què desitjaria realitzar la tesi doctoral.
 2. L'acceptació del projecte de tesi i del candidat pel Departament corresponent. El candidat presenta el seu projecte de tesi al Departament, que valora el projecte, idoneïtat del candidat, la disponibilitat de recursos materials i de finançament, i emet un informe d'acceptació signat pel director del Departament.
 3. L'acceptació per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), que nomena formalment al director de tesi i a més assigna un professor tutor al doctorand.
 4. L'acceptació per part del director general IQS, o de la persona en qui ell delegui, qui, vist l'informe d'acceptació del director de tesi, l'informe favorable del Departament i de la CAPD, manté una entrevista personal amb el candidat.


Procediment de matriculació

La matrícula ordinària al Programa de Doctorat en Bioenginyeria es realitza anualment a la Secretaria General IQS. La primera matriculació es realitzarà en finalitzar el procés d'admissió en qualsevol moment del curs acadèmic. Les següents matriculacions anuals es realitzaran durant el mes d'octubre a l'inici de cada curs acadèmic.

La matrícula provisional és una matriculació condicionada a la consecució d'algun objectiu, com ara, l'obtenció del títol de màster o d'una beca o ajut econòmic pel període d'execució de la tesi doctoral. En aquests casos s'ha de lliurar a Secretaria General els mateixos documents que en la matriculació ordinària però la data d'inscripció serà la que decideixi la CAPD.
 
Els documents a emplenar i lliurar a Secretària General el primer any de matrícula són:

 1. Projecte de tesi. S'adjuntarà la memòria descriptiva del projecte de tesi o pla d'investigació signada pel candidat i amb el vistiplau del director de tesi.
 2. Formulari d'admissió
 3. Admissió del projecte de tesi doctoral pel Departament. Inclourà un informe del director de departament justificant la idoneïtat del projecte de tesi i del candidat.
 4. Carta d'acceptació del director de tesi, valorant el candidat i el projecte de tesi.
 5. Fotocòpia del títol de Màster Oficial i certificat d'estudis del Màster.
 6. Fotocòpia del DNI o passaport.
 7. Currículum Vitae
 8. Acceptació de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Bioenginyeria.

La data d'inscripció al programa de node/45 és la data final del procés d'admissió amb el registre i matriculació del doctorand a Secretaria General, qui emet un certificat de matrícula al doctorand.
 
En els següents anys, els documents a emplenar i lliurar a Secretaria General són:

 1. El Document d'Activitats, que consisteix en el seu currículum vitae a la plataforma GREC de la Universitat Ramon Llull i una còpia de les evidències del que consta en aquest CV: còpia dels articles, certificats de congressos o cursos, etc.
 2. Els informes positius del tutor i del director de tesi, on es faci constar l'avaluació de l'evolució del projecte de tesi o del pla de recerca del doctorand.
 3. L'avaluació positiva de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Bioenginyeria.


Anul.lació de matrícula

La matrícula al programa de node/45 podrà anul·lar-se dins d'un període màxim de tres mesos des de la matriculació. Passat aquest període, la no continuïtat d'un alumne al programa es considera abandonament dels estudis. Els procediments per anul·lació de matrícula són:

 1. Per part de l'alumne: comunicar els motius i la seva decisió d'anul·lació al Coordinador del Programa de node/45 i al seu director de tesi i tutor (si ja en té assignat), i tramitar l'anul·lació a la Secretaria General IQS amb el vistiplau del director de tesi i del tutor.
 2. Per part de la institució: si no es complís algun requisit legal per a la realització de la tesi en el termini de tres mesos des de la seva matriculació, com ara la no obtenció d'un visat de residència per a estudiants estrangers, Secretaria General IQS comunicarà al alumne, el director de tesi i al tutor les causes d'irregularitat de la seva matrícula per ser esmenades en un termini màxim de 30 dies. Si no esmenés la irregularitat, es procedirà a l'anul·lació de matrícula.

Secretaria General informarà de l'anul·lació de matrícula al director de tesi, al tutor, al director del departament al què estava adscrit l'alumne, al Coordinador del Programa de Doctorat, al degà d’ IQS School of Engineering i Direcció General d’IQS.


Serveis de suport i assessorament per a estudiants amb necessitats educatives especials

L' Observatori d' Igualtat d' Oportunitats (OIO), ), creat durant el curs 2007-2008, és l'òrgan tècnic de la Universitat Ramon Llull encarregat d'impulsar i coordinar accions per aconseguir que el conjunt de la comunitat universitària (alumnat, PAS i PDI) pugui desenvolupar la seva activitat en igualtat d'oportunitats.

El Oio funciona a través de dues comissions que es reuneixen de forma periòdica durant tot el curs acadèmic:

 • Comissió d'Igualtat de Gènere
 • Comissió d'Atenció a la Diversitat

La Comissió d' Atenció a la Diversitat, ), formada per un representant de cada centre integrat a la Universitat Ramon Llull, treballa per facilitar la integració a la Universitat de les persones amb discapacitat. L'objectiu és aconseguir que les persones que presenten necessitats específiques derivades de la seva situació de discapacitat puguin desenvolupar de forma normalitzada la seva activitat acadèmica i social a la Universitat. Les funcions de la Comissió són les següents:

 • Facilitar l'estada a la Universitat de les persones que necessiten una determinada atenció o suport a causa de la seva situació de discapacitat, sigui permanent o transitòria.
 • Actuar com a enllaç i difondre les informacions que arriben a l'Observatori d'Igualtat d'Oportunitats (convocatòries de beques, programes d'inserció laboral, publicacions, jornades ...) en els respectius centres.
 • Vehicular les propostes, peticions, dubtes i suggeriments dels centres a l'Observatori d'Igualtat d'Oportunitats.