• Complements de formació

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria no contempla complements formatius per als alumnes que accedeixen al Programa amb un títol de Màster en Bioenginyeria, Biotecnologia, Biomedicina, Bioquímica, Química, Enginyeria química, Farmàcia, o afins. No obstant això, en altres casos, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà, durant el procés d'admissió, assignar complements formatius específics adaptats al perfil d'ingrés del candidat.

Així mateix, el candidat podrà sol·licitar, amb el vistiplau del seu director de tesi, fer algun complement formatiu que sigui del seu interès. Els complements formatius consistiran en assignatures del Màster Universitari en Bioenginyeria per la Universitat Ramon Llull o d'altres programes de màster impartits a IQS que no ha cursat el candidat en els seus estudis anteriors i que es consideren d'especial rellevància per al desenvolupament del seu projecte de tesi. Aquests complements no excediran d'un màxim de 6 ECTS anuals.