• Grups i línies de recerca

El Departament de Bioenginyeria es el responsable de la organització i coordinació del Doctorat en Bioenginyeria.

Els laboratoris de recerca del Departament estan integrats en tres grups consolidats (Generalitat de Catalunya):

 • GQBB: Grup de Química Biològica i Biotecnologia (2009 SGR 82)
 • GEMAT: Grup d' Enginyeria dels Materials (2009 SGR 1461)
 • SAMA: Grup de Seguretat Alimentària i Medi Ambiental (2009 SGR 365)
 • ICREC: Grup d’Insuficiència Cardíaca i Regeneració Cardíaca (2009 SGR 29)
 • GEM: Grup d’Enginyeria Molecular (2009 SGR 332)

Els equips de recerca del Departament de Bioenginyeria i les seves activitats de recerca, dins les que s'integren els projectes de tesi doctoral i de tesi de Màster, són:


Laboratori de Bioquímica

El Grup de Bioquímica d' IQS treballa en estudis d' estructura/funció de proteïnes i enzims d'interès en diversos camps, des de la biocatàlisi per a aplicacions biotecnològiques a l'estudi molecular de proteïnes com a dianes terapèutiques. Les
seves àrees de recerca se centren en la glicobiologia, bases moleculars i terapèutiques de malalties neurodegeneratives, desenvolupament d'enzims per a biocatàlisi i enginyeria metabòlica de microorganismes.

 • Enginyeria de proteïnes i enzimologia de glicosidases i glicosiltransferases
 • Dianes terapèutiques en malalties infeccioses
 • Proteïnes amiloides en malalties neurodegeneratives
 • Biocatàlisi: re-disseny enzimàtic, evolució dirigida d' enzims, i enginyeria metabòlica
 • Desenvolupament d’eines bioinformàtiques en enginyeria de proteïnes


Laboratori de Bioprocessos

El grup de Bioprocessos treballa en la millora i optimització de bioprocessos amb l'objectiu de millorar la seva posterior aplicabilitat industrial. Els camps d' activitat reuneixen la millora de tècniques de producció de proteïnes recombinants,
desenvolupament de medis de cultiu adients mitjançant el disseny experimental, així com la producció en sistemes batch, fed-batch i continus.

 • Expressió de proteïnes recombinants i metabòlits, millora i optimització de bioprocessos i bioreactors.
 • Utilització de subproductes industrials per a l' obtenció de productes biotecnològics d'alt valor afegit
 • Aïllament de productes per processos de bioseparació.


Laboratori de Biomaterials

El Laboratori de Biomaterials està treballant en el desenvolupament de biomaterials per a la seva utilització com a estructures tridimensionals en la regeneració de teixits i sistemes per a l'alliberament controlat de fàrmacs. D'especial rellevància és la tecnologia de modificació de superfícies mitjançant la polimerització per plasma i les seves aplicacions en el desenvolupament de biomaterials.

 • Nanopartícules polimèriques sensibles a un estímul per a alliberament controlat de fàrmacs
 • Disseny de superfícies biomimètiques amb senyalització cel·lular química i mecànica. Smart surfaces.
 • Disseny i fabricació de scaffolds per a la regeneració de teixit ossi i cartilaginós.


Laboratori de Microbiologia

El grup de Microbiologia centra les seves activitats de recerca en l' àmbit de la seguretat alimentària. Les principals línies de recerca són l'estudi de floridures productores de micotoxines i dels factors ambientals que permeten l' elaboració d'
aquests metabòlits tòxics, la detecció i control de patògens microbians, i l' aplicació de la teràpia fotodinàmica antimicrobiana.

 • Micotoxines i floridures productores.
 • Aspectes microbiològics de la teràpia fotodinàmica
 • Microbiologia dels aliments


Laboratori d' Enginyeria de Teixits

El seu objectiu és el disseny i producció d'anàlegs de la matriu extracel·lular mitjançant materials biològics auto ensamblables i l'estudi de la diferenciació i reprogramació cel·lular en microambients bioinspirats. Les àrees terapèutiques d'aplicació inclouen l'alliberament controlat de fàrmacs, l'expansió tissular autòloga i la regeneració de teixits.

 • Disseny i síntesi de biomaterials nanomètrics anàlegs a matrius extracel·lulars
 • Desenvolupament d'ambients tridimensionals instructius per a la diferenciació funcional de cèl·lules mares
 • Reprogramació ambiental de cèl·lules adultes per a la seva utilització en plataformes de medicina regenerativa
 • Impacte de l'entorn hemodinàmic en la funcionalitat de les cèl·lules vasculars
 • Administració controlada de fàrmacs en dispositius vasculars.