• Normes de permanència i procés de gestió de reclamacions i suggeriments

Normes de permanència

Per romandre al programa de Doctorat en Bioenginyeria, l'alumne haurà de mantenir una activitat diària raonable per desenvolupar la recerca aprovada pel departament sota la direcció del seu director de tesi, així com les col·laboracions de docència i recerca que accepti a proposta d’IQS i sempre d'acord amb el seu director de tesi.

La durada ordinària dels estudis de node/45 per a la realització de la tesi doctoral és de tres anys a temps complet, a comptar des de la matriculació del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. No obstant l'anterior, podran realitzar-se estudis de node/45 a temps parcial prèvia autorització de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. En aquest cas, la durada màxima dels estudis és de cinc anys des de la matriculació del doctorand fins a la presentació de la tesi doctoral.

Transcorregut aquest període ordinari de tres anys, la permanència d'un estudiant al programa ha de sol·licitar-se a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat previ consentiment del director de la tesi, exposant les causes de prolongació de la tesi. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any, que excepcionalment podria ampliar-se per un altre any addicional. En el cas d'estudis a temps parcial la pròrroga podrà autoritzar-se per dos anys més i, excepcionalment, podria ampliar-se per un altre any addicional.

Si transcorreguts els terminis anteriors l'estudiant no presenta la seva tesi, caduquen els seus drets d'inscripció, donant-li de baixa del programa de node/45.

No obstant això, si s'arriba a aquesta situació, però l'estudiant cregués que és degut a un causa greu, podrà sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat que estudiï la possibilitat de no haver d'abandonar aquests estudis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat haurà d'emetre un informe raonat sobre recomanar o no la permanència de l'estudiant en el Doctorat i elevar-ho a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica de la IQS School of Engineering, qui fallarà la decisió final i la comunicarà a l'alumne a través de la Secretaria General IQS.

Es tindrà en compte als estudiants amb necessitats educatives especials, sent el director de la tesi i el tutor del doctorant els qui faran el seguiment personal del doctorand i qui, amb el suport dels representants de la IQS School of Engineering en l'Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats de la URL, prendrà les mesures oportunes per atendre les seves necessitats educatives especials.

Reclamaciones

Qualsevol estudiant del Programa de Doctorat en Bioenginyeria que desitgi formular suggeriments o observacions quesuposin una queixa o una reclamació, haurà de dirigir-se en primer lloc al Coordinador d'aquest Programa, qui atendrà a l'estudiant de forma personalitzada.

Dr. Antoni Planas
IQS – Universitat Ramon Llull
Via Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel.: (34) 932.672.000
Fax.: (34) 932.056.266
e-mail: antoni.planas@iqs.edu

En segon lloc, en cas que l'estudiant consideri que la seva observació ha estat atesa de manera insuficient, podrà formalitzar aquesta reclamació mitjançant una al·legació escrita dirigida a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, d'acord al model que li serà facilitat per Secretaria General IQS. La Comissió atendrà la reclamació presentada i notificarà per escrit a l'estudiant la resolució de la seva al·legació.

En últim lloc, si l'estudiant considera insatisfactòria la resolució de la Comissió de Seguiment, podrà acudir a la figura independent del Defensor de l'Estudiant de la Universitat Ramon Llull, les atribucions de la qual estan descrites en l'article 20 bis dels Estatuts de la Universitat Ramon Llull publicats en el BOE núm. 291 de 3 de Desembre de 2004. Els Estatuts, juntament amb el Reglament del Defensor de l'Estudiant, són públics i estan disponibles en la web de la Universitat.