• Reglament relatiu a l'elaboració, tramitació i avaluació de la tesi doctoral

Normativa de lectura de tesi doctoral

Els programes de doctorat de la Universitat Ramon Llull, en els aspectes referents a la presentació i lectura de la tesi doctoral, es regeixen per l'article C.3.5 Normes Generals d' Organització del Doctorat en la Universitat Ramon Llull

Requisits del programa de Doctorat per a la lectura de la Tesi

Haver completat la formació doctoral.

Haver publicat o tenir acceptat per publicació un mínim d'un article en una revista amb sistema d'avaluació per "peer review" o indexada en bases de dades científiques internacionals, o una patent, sobre el treball realitzat durant el període de la tesi i sobre el tema de la tesi.

Haver presentat una comunicació (oral o pòster) en un congrés internacional durant el període de la tesi i sobre el tema de la tesi, o haver realitzat una estada mínima de tres mesos a l'estranger relacionada amb el treball de la tesi.

Haver impartit un seminari de departament durant el període de la tesi i sobre el tema de la tesi.

Tenir la conformitat del director de tesi per a la presentació de la tesi.

Procediment per a la presentació de la Tesi Doctoral

Normativa de la Universitat Ramon Llull sobre els premis extraordinaris de Doctorat.

Normativa reguladora de les tesis doctorals en règim de co-tutela entre la Universitat Ramon Llull i una altra universitat.

Normativa per a l'elaboració de tesis doctorals per compendi de publicacions a la Universitat Ramon Llull.

Normativa sobre el Doctorat Internacional de la Universitat Ramon Llul

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria s'acull a la modalitat de tribunal de 5 membres.

El Tribunal estarà format d'ordinari per 5 membres titulars i dos suplents. La CAPD es reserva la potestat de formar un tribunal de 3 membres en casos excepcionals com per exemple en tesi industrials o amb clàusules de confidencialitat.

Dos dels titulars, com a màxim, seran professors de la URL o de les institucions col·laboradores, i en cap cas hi haurà més de dos membres de la mateixa universitat.

Els suplents també hauran de contemplar com a màxim un professor de la URL.

El director, codirector i tutor no podran ser membres del tribunal.

Avaluació i defensa de la Tesi Doctoral

Per a l'avaluació i defensa de la tesi doctoral es segueix la normativa general de doctorat de la Universitat Ramon Llull vigent en cada moment i que recull la normativa estatal i autonòmica.

Els membres del tribunal han de lliurar, dins el termini indicat per la Comissió de Doctorat de la URL, els seus informes de valoració de la tesi doctoral al Coordinador del Programa de Doctorat. El representant d’IQS en la Comissió de Doctorat de la URL eleva aquests informes a la Comissió, a qui correspon l'acceptació per iniciar els tràmits de defensa de la tesi doctoral.

El dia de la defensa es lliurarà a cada membre del tribunal un sobre i un document en el qual emetrà el seu dictamen secret sobre la menció "cum laude" i, en cas positiu, la opcional recomanació a premi extraordinari de doctorat.

El secretari del tribunal recollirà els sobres i els introduirà en un segon sobre que lliurarà tancat i signat a la Secretaria General d’IQS.

En un acte independent, el Secretari General i el Coordinador del Programa de Doctorat realitzaran l'escrutini i comunicaran el resultat al vicerectorat acadèmic, al nou doctor i el director de tesi, així com informar al nou doctor del procediment final per a la tramitació del títol.