• Sistema de garantia de qualitat | Doctorat en Bioenginyeria

El MANUAL DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT – SGIC – DE LA IQS SCHOOL OF ENGINEERING de la UNIVERSITAT RAMON LLULL (URL) es va presentar a l'AQU per la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2009, obtenint una valoració positiva a data de 22 d'abril de 2010.

El manual està elaborat a partir d'una sèrie de documents que, a manera de fascicles organitzats segons les directrius del programa AUDIT, poden ser revisats de forma independent. Durant l'any 2011 s'ha realitzat una actualització d'aquest document. Un extracte del manual del sistema de garantia de la qualitat es troba en la web IQS (AUDIT).

Tots les directrius es despleguen en sub-processos transversals que s'estableixen en el manual de sistema de garantia de la qualitat de la Universitat Ramon Llull (MSGIQ-URL) i en sub-processos específics del centre (MSGIQ-IQS).
 
En particular:

1. Comissió acadèmica, responsable de l'organització, el disseny i la coordinació del programa de doctorat. Responsable de les activitats de formació i recerca. Composició i nomenament reglat
Nomenament: Rector de la URL
Composició: El coordinador del Programa de doctorat que actuarà com a President de la comissió, un professor vinculat al programa de node/45 que compleixi els requisits per ser director de tesi, un professor vinculat al programa de doctorat que compleixi els requisits per ser tutor


2. Procediment pel qual s'articula la participació dels diferents agents implicats al programa de doctorat: Tutors, Directors de tesi, Doctorands, Personal docent i investigador, Personal de suport
Es desplega en MSGIQ-IQS-D3. Sub-processos: accés-admissió-matriculació, desenvolupament de l'ensenyament, avaluació de l'aprenentatge, gestió de normatives que afecten a l'estudiant, gestió d'expedients i tramitació de títols. Procediments: tutories, direcció de tesi


3. Procediments de seguiment, avaluació i millora de la qualitat del desenvolupament del programa de doctorat: persones implicades, com i quan es duguessin a terme les activitats
Es despleguen en MSGIQ-IQS-D3.Per a cada activitat s'ha designat un responsable de seguiment (Degà, Tutor, Secretari general acadèmic, etc.) i la periodicitat d'aquest seguiment (quadrimestral/ anual)


4. Objectius de qualitat: Es despleguen en MSGIQ-IQS-D1. Actualment, els objectius de qualitat majoritàriament estan vinculats amb les activitats de disseny i implementació. Amb la maduresa del sistema s'establiran sobre la base de les oportunitats de millora dels programes.


5. Procediment general de la institució per valorar el progrés i els resultats d'aprenentatge dels estudiants
Es desplega en MSGIQ-IQS-D3. Procediment d'avaluació per competències implementat de forma general per tot IQS (apartat MSGIC-IQS-D3c)


6. Mecanismes de recollida de la informació sobre els resultats acadèmics i mecanismes per a la revisió i millora d'aquests resultats
Es despleguen en MSGIQ-IQS-D6. Els resultats acadèmics disponibles en sigm@ permeten el càlcul de taxes i d'altres indicadors. Aquests resultats s'utilitzen de forma sistemàtica per a la millora (apartat MSGIC-IQS-D6b).


7. Procediment per a l'anàlisi de la satisfacció dels diferents col·lectius implicats al programa (doctorands, doctors i professorat): mètode de recollida previst i freqüència
Es desplega en MSGIQ-IQS-D6. Es realitzen enquestes a estudiants sobre el professorat/estudis (anual), a estudiants sobre serveis (cada 3 anys), a graduats sobre la formació rebuda (cada 3 anys), a professorat sobre el seu desenvolupament personal i els programes formatius (cada 2 anys) (apartat MSGIC-IQS-D6a)


8. Reclamacions i suggeriments (dels doctorands sobre qualitat del programa, activitats formatives, la supervisió, les instal·lacions, els serveis, etc.): sistemàtica per a la recollida, tractament i anàlisi
Es desplega en MSGIQ-IQS-D3. Procediment per a la gestió de notificacions establert de forma general per tot IQS (apartat MSGIC-IQS-D3i)


9. Procediment per a la revisió i millora del programa de doctorat sobre la base dels resultats obtinguts.
Es desplega en MSGIQ-IQS-D2. La Comissió acadèmica del programa de doctorat realitza un informe anual que resumeix els resultats obtinguts en els diferents processos relacionats amb el programa de docotoart, la definició d'accions de millora i el seguiment de les accions pendents (apartat MSGIC-IQS-D2c-d)


10. Procediment que asseguri la qualitat del programa de mobilitat i els seus resultats: procediments d'avaluació, seguiment i millora (resultats i programa).
Responsabilitats i planificació
Es desplega en MSGIQ-IQS-D3. El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la URL i el Departament de Relacions Internacionals d’IQS, de forma coordinada amb el degà planifiquen i realitzen el seguiment de les activitats (apartat MSGIC-IQS-D3d)


11. Procediment de publicació periòdica de la informació quantitativa i qualitativa (actualitzada, imparcial i objectiva) sobre el programa de doctorat.
Es desplega en MSGIQ-IQS-D7. Els Responsables Acadèmics (Degà i Responsable Programa Doctorat) publiquen la informació sobre el Programa de Doctorat. El Director de Comunicació i Màrqueting Corporatiu com a responsable del procés elabora el pla i la política de comunicació.