• Accés i Admissió a CETIS

ACCÉS I ADMISSIÓ

A més dels requisits de caràcter general que tota persona ha de satisfer per accedir als estudis de Doctorat, en aquest Programa, el candidat haurà de satisfer també els requisits específics i ser acceptat per realitzar la tesi doctoral en un grup de recerca d'IQS School of Management.

Requisits específics

Haver cursat un programa màster oficial a l'àrea d'Economia i/o Empresa, preferentment de perfil investigador.

Estar en possessió del certificat d'idioma anglès nivell C1 o equivalent. Aquest nivell suposa que l'estudiant és capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb cert nivell d'exigència, així com de reconèixer en ells sentits implícits; que és capaç d'expressar-se de forma fluïda i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per trobar l'expressió adequada; que és capaç de fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats socials, acadèmics i professionals; i que és capaç de produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.

A més, es valorarà positivament que el candidat compti amb:

  • Excel·lents qualificacions en els seus estudis de grau.
  • Excel·lents qualificacions en els seus estudis de màster universitari a l'àrea d'Economia i/o Empresa.
  • Interès per les línies de recerca del programa de node/45.
  • Experiència investigadora a l'àrea de coneixement (participació en projectes de recerca, publicacions, etc.) amb caràcter previ a l'ingrés al programa de node/45.
  • Formació contínua relacionada amb l'àmbit de l'àrea de coneixement.
  • Experiència professional o de voluntariat a l'àrea de coneixement.
  • Estades a l'estranger.
  • Objectius professionals definits, ambició investigadora i maduresa personal.
  • Disponibilitat per desenvolupar les activitats previstes al programa i, particularment, les estades en altres universitats i centres de recerca.
  • Una beca de recerca concedida per un organisme nacional o internacional basada en una valoració de la seva *curriculum *vitæ.Els candidats estrangers hauran d'estar en situació de poder acreditar aquests requisits de forma equivalent (còpia compulsada de la seva titulació, expedient acadèmic i si escau, requisits legals necessaris per residir a Espanya).

Candidats Internacionals

Els candidats estrangers hauran d'estar en situació de poder acreditar aquests requisits de forma equivalent ( còpia compulsada de la seva titulació , expedient acadèmic i, si escau , requisits legals necessaris per residir a Espanya).

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, els serveis de suport i assessorament d'IQS avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A PROGRAMES DE DOCTORAT

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió d'un títol de Grau o quivalent d'un Títol oficial de Máster Universitari.

Així mateix, podran accedir els qui compleixin alguns dels requisits següents:

a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que habiliti per a l'accés a màster d'acord amb allò establert a l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt destudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de Màster.

b) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què fa referència l'article 7.2 d'aquesta norma, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.

c) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació a la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

d) Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seva homologació, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, lhomologació del títol previ del que estigui en possessió linteressat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de laccés a ensenyaments de Doctorat.

e) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

L'admissió al Programa es decidirà per part de la Comissió acadèmica, qui valorarà el grau de satisfacció per part dels candidats del perfil anteriorment descrit. Es consideraran tant els candidats al programa a temps complet, com els candidats a temps parcial i es tindrà en compte, en aquest últim cas, la disponibilitat per desenvolupar les activitats contemplades dins del programa.

Una vegada valorada la idoneïtat del candidat en virtut de la documentació presentada i de l'informe del coordinador del programa o del coordinador adjunt, la Comissió acadèmica decidirà l'acceptació o no del candidat i informarà sobre aquesta decisió a Secretaria General dins del termini establert.

En el cas d'aquells estudiants que no procedeixin d'un màster de recerca, aquests podran ser obligats a realitzar una sèrie de complements formatius. En cada cas, s'analitzarà el pla d'estudis del màster cursat pel candidat i es definiran les matèries/assignatures de perfil investigador que el sol·licitant haurà de cobrir per a la seva admissió al programa de node/45, segons l'establert en l'apartat “complements formatius”.

El coordinador del programa o el coordinador adjunt realitzaran una valoració inicial de la documentació presentada pel candidat i realitzarà, si ho considera necessari, una entrevista personal amb aquest de forma presencial o mitjançant videoconferència.

Així mateix, contrastarà la proposta inicial de projecte amb l'investigador principal de l'equip més adequat per acollir la mateixa, a l'efecte de valorar l'encaix del pla de recerca de l'equip amb els interessos del candidat.

Documentació requerida:

1. Sol·licitud d'admissió.

2. Fotocòpia del DNI o Passaport

3. Una fotografia tamany carnet

4.Expedient acadèmic oficial dels títols de grau i màster.

5. Fotocòpia compulsada dels estudis oficials de grau i màster o equivalents.

6. Curriculum vitae complet.

7. Títol que acrediti el domini de la llengua anglesa (almenys nivell C1).

8. Carta de presentació en la qual el candidat descrigui breument la seva trajectòria i experiència professional, així com les seves expectatives i interessos principals respecte al programa de doctorat. A més, en cas de tractar-se d'un professional en actiu que fora a matricular-se a temps parcial, aquest haurà de fer esment explícit de la disponibilitat de temps suficient per compatibilitzar l'exercici professional amb les activitats del programa (extensió màxima de la carta: 800 paraules).

9. Projecte de tèsi amb una proposta inicial de l'àrea i la temàtica sobre els quals es plantejaria el treball de recerca i explicació de la seva enfilada amb les línies i el pla de recerca dels equips que recolzen el programa (extensió màxima de la proposta: entre 2.000 i 5.000 paraules).

10. Dues cartes de recomanació.

11. En cas de ser beneficiari d'una beca de recerca, s'haurà de fer constar aquesta situació i, en cas d'estar pendent de resolució d'una beca sol·licitada, s'haurà d'incloure informació sobre la sol·licitud presentada.

 

El coordinador del programa de dur a terme una valoració inicial dels documents aportats i mantindrà amb el candidat una entrevista personal o per videoconferència.

La proposta inicial d'investigació serà valorada per l'investigador principal del grup de recerca més afí per determinar si la proposta encaixa amb les línies d'investigació el grup.

 

La idoneïtat i mèrits dels candidats s'avaluaran de la manera següent:

CRITERISINDICADORSPONDERACIÓFONT

Titulació i expedient acadèmic (Grau)

Nota mitjana + Coincidència amb l'àrea del programa15% + 10%Expedient acadèmic

Titulació i expedient acadèmic (Màster)

Nota mitjana + Coincidència amb l'àrea del programa15% + 20%Expedient acadèmic

Domini de l'anglès

Titulació aportada i/o anglès com a llengua materna5%Document acreditatiu del títol i/o nacionalitat

Experiència investigadora prèvia

Publicacions i projectes5%Currículum vitae
Altres mèrits

-Formació continua

-Experiència professional o de voluntariat

-Estades a l'estranger

10%Currículum vitae
 -Objectius professionals

-Expectatives sobre el programa

-Actitud i maduresa personal

-Dedicació prevista al programa

10%Carta de presentació i entrevista personal
Disposar d'una beca d'investigacióConcessió, duració i import10%Document de concessió de la beca

Un cop valorada la idoneïtat del candidat en virtut de la documentació presentada i de l'informe del coordinador del programa o dels coordinadors adjunts, la Comissió acadèmica decidirà l'acceptació o no del candidat i informarà sobre aquesta decisió a Secretaria General dins el termini establert.

Els candidats que no hagin realitzat un màster de recerca hauran de cursar una sèrie de complements formatius per tal d'assolir les competències metodològiques bàsiques estipulades en un màster amb aquest perfil.