• Estructura

Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen activitats de formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa. Aquestes activitats estan orientades a la formació excel·lent de nous investigadors i al desenvolupament òptim de competències en investigació.

Les activitats es distribueixen al llarg del període de formació. Estaran constituïdes per cursos, jornades, seminaris, assistència a congressos, publicació d'articles i estades de mobilitat.

La programació de les activitats busca garantir l'experiència internacional dels estudiants, preferentment, mitjançant estades en universitats o centres de recerca estrangers, la realització de tesis internacionals, la participació en congressos internacionals i la intervenció de professors visitants en les activitats formatives.

  • Seminari d'ètica en investigació
  • Cursos temàtics sobre competències en investigació
  • Seminaris de recerca
  • Presentació en congressos
  • Estada en altres centres d'investigació

A més de l'oferta pròpia del centre, el programa interuniversitari ofereix altres activitats formatives, per part de la Universidad de Deusto i la Universidad de Comillas. Els alumnes del programa poden cursar activitats formatives de qualsevol dels centres.

Complements de formació

Els candidats que no hagin realitzat un màster de recerca o no estiguin en possessió de la suficiència investigadora o del DEA hauran de cursar una sèrie de complements formatius per tal d'assolir les competències metodològiques bàsiques estipulades en un màster amb aquest perfil.

Mètodes d'investigació I: epistemologia de la ciència, mètodes d'investigació qualitativa i redacció de textos científics (6 ECTS).
Mètodes d'investigació II: recollida de dades, fonts d'informació i mètodes d'investigació quantitativa (6 ECTS).