• Normativa

Normes de permanència

Per romandre al programa de Doctorat, l'alumne haurà de mantenir una activitat diària raonable per desenvolupar la recerca aprovada pel departament sota la direcció del seu director de tesi, així com les col·laboracions de docència i recerca que accepti a proposta d'IQS i sempre d'acord amb el seu director de tesi.

La durada ordinària dels estudis de node/45 per a la realització de la tesi doctoral és de tres anys a temps complet, a explicar des de la matriculació del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. No obstant l'anterior, podran realitzar-se estudis de node/45 a temps parcial prèvia autorització de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. En aquest cas, la durada màxima dels estudis és de cinc anys des de la matriculació del doctorand fins a la presentació de la tesi doctoral.

Transcorregut aquest període ordinari de tres anys, la permanència d'un estudiant al programa ha de sol·licitar-se a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat previ consentiment del director de la tesi, exposant raonadament les causes de prolongació de la mateixa. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any, que excepcionalment podria ampliar-se per un altre any addicional. En el cas d'estudis a temps parcial la pròrroga podrà autoritzar-se per dos anys més i, excepcionalment, podria ampliar-se per un altre any addicional.

A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seva baixa temporal al programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud haurà de ser dirigida i justificada davant la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, que es pronunciarà sobre la procedència d'accedir al sol·licitat pel doctorand.

Si transcorreguts els terminis anteriors l'estudiant no presenta la seva tesi, caduquen els seus drets d'inscripció, donant-se-li de baixa del programa de node/45.

No obstant això, si s'arriba a aquesta situació, però l'estudiant creu que és a conseqüència d'una causa greu, podrà sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat que estudiï la possibilitat de no haver d'abandonar aquests estudis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat haurà d'emetre un informe raonat sobre recomanar o no la permanència de l'estudiant en el Doctorat i elevar-ho a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica d'IQS School of Management, qui fallarà la decisió final i la comunicarà a l'alumne a través de la Secretaria General d'IQS.

Es tindrà en compte als estudiants amb necessitats educatives especials, sent el director de la tesi i el tutor del doctorant els qui faran el seguiment personal del doctorand i qui, amb el suport dels representants d'IQS School of Management en l'Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats de la URL, prendrà les mesures oportunes per atendre les seves necessitats educatives especials.

Gestió de reclamacions i suggeriments

Qualsevol estudiant del Programa Oficial de Doctorat que desitgi formular suggeriments o observacions que poguessin suposar una queixa o una reclamació, haurà de dirigir-se en primer lloc al Director/Coordinador de l'esmentat Programa, qui atendrà a l'estudiant de manera personalitzada.

Dr. Ramon Palau Saumell
IQS – Universitat Ramon Llull
Via Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel.: (34) 932.672.000
Fax.: (34) 932.056.266
e-mail: ramon.palau@iqs.url.edu