• Tesi Doctoral

Tesi Doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat pel doctorand en un àmbit de coneixement propi del Programa de Doctorat en el qual s'inscriu, i que li capacita per al treball autònom en l'àmbit de R+D+i.

També podran presentar-se per a la seva avaluació com a tesi doctoral un conjunt de treballs publicats pel doctorand. El conjunt de treballs haurà d'estar integrat en el pla de recerca com un treball unitari i que consti en el document d'activitats del doctorand. El conjunt de treballs haurà d'estar conformat per un mínim de tres articles publicats o acceptats, o capítols de llibre, o un llibre, havent de ser el doctorand el primer autor. Les publicacions hauran d'haver estat acceptades per a la seva publicació amb posterioritat a l'inici dels estudis de node/45. El nombre d'autors en cadascun dels treballs inclosos no haurà de ser superior a 4. Si fos superior, es requerirà informe detallat del director o directors de la tesi de la contribució de cadascun al treball publicat. La Comissió Acadèmica del Programa, en funció de l'informe aportat, acceptarà la tesi com compilació de publicacions. A més de les publicacions, la tesi doctoral haurà d'incloure necessàriament: introducció en la qual es justifiqui la unitat temàtica de la tesi, objectius a aconseguir, un resum global dels resultats i la discussió d'aquests resultats i les conclusions finals.

Depositar la tesi

En el moment del dipòsit de la tesi doctoral per a la seva defensa, el doctorand haurà d'aportar:

 1. Informe del director de tesi amb l'aprovació de la Comissió Acadèmica del Programa, en el qual s'especificarà la idoneïtat de la presentació de la tesi sota aquesta modalitat.
 2. Informe de la rellevància científica de les publicacions, basades preferentment en els índexs a l'ús d'avaluació de l'impacte de les publicacions.
 3. Acceptació per escrit de les persones que posseeixin la coautoria dels treballs, si n'hi ha, de la presentació dels mateixos com a part de la tesi doctoral del doctorand.
 4. Renúncia de les persones que comparteixin l'autoria dels treballs que no siguin doctors a presentar-los com a part d'una altra o altres tesis doctorals.
 5. Finalitzat el treball, el doctorand presentarà la tesi doctoral com a inici dels tràmits previs a la seva defensa i avaluació. La Comissió Acadèmica del Programa, amb l'informe favorable del director o directors, proposarà a la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull la presentació de la tesi per a la seva defensa.

Els programes de doctorat permetran la supervisió múltiple de les tesis i fomentaran la presència d'investigadors i experts internacionals en la direcció i els tribunals de tesi.

Tràmits de Defensa

 • Conclosa l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand sol·licitarà, amb l'aval explícit del director de tesi mitjançant un informe d'avaluació raonat, l'autorització de la Comissió Acadèmica del Programa per iniciar els tràmits de defensa.

 • La Comissió Acadèmica del Programa de sol·licitar dos informes raonats a doctors d'experiència investigadora acreditada en l'àmbit de coneixement de la tesi. El termini per a l'elaboració d'aquests informes, que hauran d'avalar expressament el pas de la tesi a defensa perquè pugui procedir-se a aquesta, no excedirà de dos mesos.

 • En cas que els informes d'avaluació rebuts o les observacions presentades per doctors siguin contradictoris la Comissió Acadèmica de Programa podrà sol·licitar nous informes d'avaluació a doctors experts en l'àmbit de coneixement de la tesi.

 • Paral·lelament, el doctorand dipositarà a Secretaria General, els exemplars requerits de la tesi sense enquadernar (així com en suport electrònic), datats i signats pel doctorand i el director de tesi, un resum del seu contingut en suport electrònic per a la seva inclusió en les bases de dades i repositoris institucionals i les còpies necessàries del seu currículum vitae.

1. En circumstàncies excepcionals, determinades per la Comissió Acadèmica del Programa com participació d'empreses en el programa de doctorat, existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguin sobre el contingut de la tesi, s'habilitarà un procediment que asseguri la no publicitat en l'acte de defensa i en el posterior arxiu de la tesi doctoral en els dipòsits institucionals.

2. El tribunal podrà proposar que la tesi obtingui la menció de "cum laude" si s'emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat. L'escrutini dels vots es realitzarà en sessió diferent de la de la defensa de la tesi doctoral. Aquesta sessió tindrà lloc a porta tancada conclòs l'acte de defensa i la comunicació de la qualificació global.

3. El secretari aixecarà l'acta de col·lació del títol de Doctor que inclourà informació relativa al desenvolupament de l'acte de defensa i la qualificació. A l'acta de col·lació s'adjuntaran els vots a què fa referència el paràgraf anterior.

4. Si el doctorand hagués sol·licitat optar a la Menció Internacional en el Títol de Doctor, el secretari del tribunal inclourà en l'acta de col·lació certificació que s'han complert les exigències contingudes en l'article 15 de la present normativa

5. Les actes emplenades es remetran a Secretaria General.

Tribunal de la tesi

 1. Un cop conclòs el període d'exposició pública de la tesi, i després de comprovar que els informes demanats són explícitament favorables, la Comissió Acadèmica del Programa elaborarà una proposta raonada de tribunal per a avaluar la tesi doctoral que presentarà a la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull per a ser aprovada amb l'informe previ del director o directors i del tutor.
 2. El tribunal estarà compost per cinc doctors amb experiència investigadora acreditada, tres d'ells seran externs a les universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull. La proposta de tribunal inclourà un tribunal suplent que compleixi els mateixos requisits. No podran formar part del tribunal de tesi el director o directors de la tesi ni el tutor, llevat dels casos de tesis presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que així ho tinguin previst en el corresponent conveni.
 3. La presidència del tribunal correspon al professor de més categoria acadèmica i antiguitat en situació de servei actiu. Actuarà com a secretari del tribunal el professor d'universitat de Deusto, si n'hi ha, de menor categoria i antiguitat en situació de servei actiu.
 4. Un cop aprovat el tribunal es comunicarà la designació a la Comissió Acadèmica del Programa. Aquesta, al seu torn, farà arribar el seu nomenament a cadascun dels membres del tribunal, al costat d'un exemplar de la tesi i al document d'activitats del doctorand indicant, si és el cas, que la tesi opta a la Menció Internacional en el Títol de doctor.
 5. El tribunal disposarà del document d'activitats del doctorand com a instrument d'avaluació qualitativa que complementarà l'avaluació de la tesi doctoral.
 6. El president del tribunal ha d'acordar la data, lloc i hora de celebració de l'acte de defensa de la tesi prèvia consulta amb els altres membres titulars del tribunal, el director de la tesi i, si escau, el tutor.
 7. La Comissió Acadèmica del Programa haurà de donar publicitat adequada de l'acte de defensa de la tesi, anunciant lloc i hora de celebració de l'acte amb la suficient antelació. El tribunal es constituirà prèviament a l'acte de defensa de la tesi doctoral amb la presència dels seus cinc membres titulars o, si s'escau, de qui els substitueixin. El secretari del tribunal aixecarà acta de l'acte de constitució.
 8. La tesi doctoral s'avaluarà després de l'acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i en dia lectiu, i consistirà en l'exposició i defensa pel doctorand del seu treball d'investigació davant els membres del tribunal. En el cas de programes en què participin diverses universitats o col·laborin entitats externes, la defensa de la tesi tindrà lloc on indiquin els convenis que els regulen.
 9. Acabada la defensa i discussió de la tesi, cada membre del tribunal emetrà per escrit un informe contenint la seva valoració sobre la mateixa. Seguidament, a porta tancada, el tribunal determinarà la qualificació global concedida a la tesi, en termes del "apte" o "no apte". El president del tribunal ha de comunicar, en sessió pública, la qualificació.
 10. Els doctors presents en l'acte públic podran formular qüestions en el moment i forma que assenyali el president del tribunal.
 11. En circumstàncies excepcionals, determinades per la Comissió Acadèmica del Programa com a participació d'empreses en el programa de doctorat, existència de convenis de confidencialitat amb empreses, o la possibilitat de generació de patents que recaiguin sobre el contingut de la tesi, s'habilitarà un procediment que asseguri la no publicitat en l'acte de defensa i en el posterior arxiu de la tesi doctoral en els dipòsits institucionals.
 12. El tribunal podrà proposar que la tesi obtingui la menció de "cum laude" si s'emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat. L'escrutini dels vots es realitzarà en sessió diferent de la de la defensa de la tesi doctoral. Aquesta sessió tindrà lloc a porta tancada conclòs l'acte de defensa i la comunicació de la qualificació global.
 13. El Secretari aixecarà l'acta de col·lació del títol de doctor que inclourà informació relativa al desenvolupament de l'acte de defensa i la qualificació. A l'acta de col·lació s'adjuntaran els vots a què fa referència el paràgraf anterior.
 14. Si el doctorand ha sol·licitat optar a la Menció Internacional en el títol de doctor, el secretari del tribunal inclourà en l'acta de col·lació certificació que s'han complert les exigències contingudes en l'article 15 de la present normativa
 15. Les actes emplenades es remetran a Secretaria General.