• Accés i Admissió

Perfil d'ingrés

Els perfils d'accés a el Programa de Doctorat en Bioenginyeria són titulats i titulades en Màsters oficials en Bioenginyeria, Biotecnologia, Biomedicina, Bioquímica, Química, Enginyeria química, Farmàcia, o afins. L'accés de candidats i candidates amb altres perfils formatius serà estudiat individualment per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Veure admissió

Requisits i criteris d’admissió

Els requisits per a ser admès/a en el Programa de Doctorat en Bioenginyeria estan establerts pel Reial Decret 99/2011 de 28 de gener de 2011. Per a ser admès/a a el Programa de Doctorat en Bioenginyeria a IQS, el candidat o candidata ha de:

 • Estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent, i màster universitari. També podran accedir a el programa de doctorat les persones que estiguin en una situació igual a les que es descriuen en l'apartat 2 de l'article 6 de l'RD 99/2011.
 • Ser acceptat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Bioenginyeria per a realitzar la tesi doctoral complint tots els requisits del "Procediment d'Admissió" (descrit més endavant). Els criteris d'admissió es basen en la idoneïtat del candidat o candidata i la disponibilitat de places. Per a l'admissió del candidat o candidata es tindrà en compte tant l'expedient acadèmic del candidat o candidata (50%) com el projecte de tesi, la idoneïtat del candidat o candidata per desenvolupar el mateix, i la disponibilitat de recursos materials i de finançament (50%).

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, els serveis de suport i assessorament d'IQS avaluarà la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis del Programa de Doctorat en Bioenginyeria, l'alumne/a haurà assolit el següent perfil competencial:

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o nova creació.
 • Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació tant amb la comunitat acadèmica i científica com amb la societat en general.
 • Capacitat de fomentar l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
 • Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
 • Identificar les qüestions claus per abordar un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis partint d’informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

Nombre de places ofertes

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria ofereix actualment 6 places de nou ingrés per curs acadèmic.