• Matriculació

Període i procediment de matriculació

Un cop finalitzat el procés d’admissió, el Director General de IQS manté una entrevista de benvinguda amb el futur doctorand o doctoranda. El candidat o candidata admès/a disposa de la resta del curs acadèmic per formalitzar la seva matrícula a la Secretaria General de IQS, moment en què adquireix la condició de doctorand /a. En cas de no ser així, hauria de tornar a sol·licitar la seva admissió a la CAPD. Les següents matriculacions anuals es realitzaran durant el mes d'octubre a l'inici de cada curs acadèmic.

Veure beques

Complements de formació

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria no contempla complements formatius per als alumnes que accedeixen a el Programa amb un títol de Màster en Bioenginyeria, Biotecnologia, Biomedicina, Bioquímica, Química, Enginyeria química, Farmàcia, o afins. No obstant això, en altres casos, la Comissió Acadèmica de el Programa de Doctorat (CAPD) podrà, durant el procés d'admissió, assignar complements formatius específics adaptats al perfil d'ingrés del candidat o candidata.


Així mateix, el propi candidat o candidata podrà sol·licitar a la CAPD, amb el vistiplau del seu director/a de tesi, realitzar algun complement formatiu que sigui del seu interès. Els complements formatius consistiran en assignatures del Màster Universitari en Bioenginyeria per la Universitat Ramon Llull o d'altres programes de Màster impartits a IQS que, no havent cursat el candidat o candidata en els seus estudis anteriors, es consideren d'especial rellevància per al desenvolupament del seu projecte de tesi. Aquests complements no excediran d'un màxim de 6 ECTS a cursar durant el primer any de tesi.