• Recerca i formació

Línies de recerca

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria està organitzat en 7 línies de recerca agrupades en 4 grans àrees temàtiques. Les àrees temàtiques descriuen en conjunt els diferents grups de recerca de IQS reconeguts per la Generalitat de Catalunya, els laboratoris del Departament de Bioenginyeria de IQS i els interessos particulars dels diferents professors i professores del programa.

Àrea Química Biològica i Glicobiologia

 • Enginyeria enzimàtica i bioinformàtica en glicobiologia i biocatàlisi.
 • Enginyeria genètica i metabòlica de bacteris, llevats i microalgues.
 • Disseny i optimització de bioprocessos per a la producció de productes d’alt valor afegit.

Grup GQBB

Àrea Biomaterials

 • Biomaterials per a transport en teràpia gènica i alliberament de fàrmacs.
 • Enginyeria de superfícies i biomaterials per a aplicacions biomèdiques.

Grup GEMAT

Àrea Enginyeria de Teixits

 • Generació de teixits emprant materials biomimètics per a aplicacions biomèdiques.

Àrea Microbiologia

 • Microbiologia aplicada a biomedicina, alimentació i tractament d’aigües.

Activitats formatives

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria contempla un conjunt d’activitats que tenen per objecte el desenvolupament dels aspectes formatius que es pretén donar a l’alumne/a d’aquest programa. D’entre els requisits de formació que es contemplen en el programa de doctorat, IQS dona especial importància a l’assistència als seus professors i professores en aspectes de docència, recerca i gestió (el que en anglès se’n diu teaching and research assistant ‐ TRA), així com la participació en els seminaris, conferències i cursos monogràfics d’interès pel doctorand/a que s’organitzin a IQS. El conjunt d’activitats formatives que l’alumne/a pot realitzar en el Programa de Doctorat en Bioenginyeria son:

 • Assistència al Cicle de Conferències de el Departament de Bioenginyeria.
 • Col·laboració en tasques docents.
 • Participació en congressos i cursos.
 • Impartir un seminari de Departament.
 • Estada d'investigació en un altre centre.

Procediment per a l’elaboració i la defensa del pla de recerca

Abans de la finalització del primer any, el doctorand o doctoranda elaborarà un Pla de Recerca detallat que inclourà una exposició d'antecedents, els objectius a assolir, la metodologia a utilitzar i els mitjans necessaris, i la planificació temporal per a dur-lo a terme. Aquest pla d'investigació, presentat per escrit amb el vist i plau del Director/a de tesi i del Tutor/a, serà objecte de valoració per la CAPD durant l'avaluació del primer any de doctorat. El doctorand o la doctoranda ha de presentar davant la CAPD, en una sessió pública, el seu Pla de Recerca detallat seguit d'un torn de preguntes per part dels membres de la CAPD.