• Tesi Doctoral

Tesis defensades els darrers cursos acadèmics

Des de l’inici del programa l’any 2008, s’han defensat amb èxit 41 tesis doctorals del Programa de Doctorat en Bioenginyeria. Podeu consultar aquí el llistat de les tesis doctorals defensades.

Veure llistat

Normativa i marc general

La formació doctoral a les universitats espanyoles està regulada, des de l’any 2011, pel RD 99/2011 de 28 de gener, i les seves modificacions posteriors, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. La Universitat Ramon Llull ha elaborat les seves pròpies Normes Generals d’Organització del Doctorat per ajudar a la correcta interpretació de la legislació vigent i adaptar-la al funcionament ordinari de la formació doctoral a la URL. 

En aquesta normativa es regulen i despleguen tots els procediments relacionats amb l’admissió, supervisió, seguiment, avaluació, dipòsit i defensa de tesi doctoral, títol de doctor o doctora i mencions, i arxiu de les tesis defensades.

Documentació doctorat URL

Normativa Doctorat IQS

Els procediments i calendari de reunions de la Comissió Acadèmica del programa s’actualitzen al campus virtual d’IQS.

Excepcionalitat COVID-19

Davant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències, en especial en temes de mobilitat, la Universitat Ramon Llull va adoptar mesures que han permès reduir l’impacte d’aquestes en el desenvolupament dels procediments relacionats amb la tramitació i defensa de les tesis doctorals, fent valer els legítims drets de l’alumnat de doctorat en el marc normatiu vigent. Resolució rectoral URL/R12/2020, de 20 de juliol de 2020 per la qual s’estableix el Protocol per a la tramitació i defensa de les tesis doctorals per reduir l’impacte de les conseqüències derivades de la COVID-19 a la URL.

Consulta'l aquí