• Planificació operativa

Normativa acadèmica

El marc de referència del Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química  s’estableix a les Normes Generals d’Organització del Doctorat de la Universitat Ramon Llull.

L’adequació específica d’aquesta normativa als programes de doctorat a IQS es recull en les Normes per als Estudis de Doctorat a IQS.

Normes Doctorat URL

Normes Doctorat IQS

Durada dels estudis i permanència

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys a temps complet, a comptar des de la data de primera matrícula del doctorand o doctoranda al programa i fins a la data d’admissió a dipòsit de la tesi doctoral.

Si, transcorregut l’esmentat termini de tres anys, no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la CAPD pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.

Prèvia autorització de la CAPD, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de la data de primera matrícula al programa fins a la data d’admissió a dipòsit de la tesi doctoral.

En el cas d’estudis a temps parcial la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix i excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.

Als efectes del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, maternitat, paternitat o qualsevol altra causa prevista per la legislació vigent.

Així mateix, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar la seva baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida a la CAPD i justificada davant d’aquesta, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir o no a la sol·licitud en el termini màxim de 2 mesos.

Calendari acadèmic

L’admissió al programa de doctorat es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs acadèmic. La primera matrícula al programa es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs acadèmic. Les matrícules posteriors es fan al principi de cada curs acadèmic.

L’avaluació anual dels doctorands es fa durant el més de juliol. La sol·licitud de defensa de la tesi doctoral es pot adreçar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en qualsevol moment del curs acadèmic. Les reunions ordinàries de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat tenen lloc una vegada al mes.

La sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral es pot adreçar a la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull en qualsevol moment del curs acadèmic.

Les reunions ordinàries de la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull tenen lloc una vegada al mes.

La defensa de la tesi doctoral es pot realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic.

Veure calendari reunions CAPD