• Accés i Admissió

Requisits d'admissió

  • Tenir el títol de Màster Universitari en Recerca en Química i Enginyeria Química d' IQS o d'un altre Màster Universitari oficial de recerca equivalent i haver superat 300 ECTS entre el Grau i el Màster.
  • Si la seva formació en metodologia de la recerca no fos suficient, el candidat haurà de cursar complementàriament els crèdits necessaris que determini la Comissió de Doctorat d' IQS.
  • Ser acceptat per a realitzar la tesi doctoral en un grup de recerca i pel director de tesi.
  • Continuar amb el procediment d' admissió segons la normativa del Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química.
  • Els candidats estrangers hauran de poder acreditar aquests requisits de forma equivalent (còpia compulsada de la seva titulació, expedient acadèmic i si s'escau, requisits legals necessaris per residir a Espanya).


Procés de preinscripció

Els candidats hauran de presentar a la Secretaria General d' IQS l' acreditació de tenir el Màster en Recerca en Química i Enginyeria Química (o d'un altre Màster en recerca que, a criteri de la Comissió Assessora del Programa, es consideri equivalent) juntament amb una carta d' acceptació per part del director de tesi i altre d' acceptació per part del departament al qual estigui adscrit el director de tesi.

La Secretaria General traslladarà aquestes sol·licituds a la Comissió de Doctorat qui estudiarà els documents aportats pel candidat i emetrà un informe justificat d' acceptació o d' acceptació condicionada a l' obtenció de les competències requerides per l' inici de la tesi doctoral i una proposta d' assignatures a cursar en aquest cas.

La Comissió Permanent de la Junta Acadèmica de l' ETS IQS procedirà a donar resolució a les sol·licituds d' admissió. La decisió de la Comissió Permanent es comunicarà al candidat, al director de la tesi i a la Comissió de Doctorat en un termini no superior a un mes des del moment de la presentació de la sol·licitud.


Procés de matriculació

Una vegada comunicada al candidat la seva acceptació, aquest procedirà a matricular-se als estudis de node/45, acreditant que ha estat admès al mateix. Aquesta matriculació no està subjecta a límits de termini.