• Accés i Admissió

Perfil d’ingrés

Els perfils que donen accés Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química són els Màsters Universitaris oficials en Química, Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Bioenginyeria, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia i disciplines afins. L'accés de candidats amb altres perfils formatius serà estudiat individualment per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Veure admissió

Requisits i criteris d’admissió

Les condicions per a ser admès en el Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química estan establertes pel Reial Decret 99/2011 de 28 de gener de 2011. Per ser admès al Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química d'IQS el candidat o candidata ha de complir els requisits següents:

 • Estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i màster universitari. També podran accedir a el programa de doctorat les persones que estiguin en una situació igual a les que es descriuen en l'apartat 2 de l'article 2 de l'RD 99/2011.
 • Ser acceptat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química per a realitzar la tesi doctoral complint tots els requisits del "Procediment d'Admissió" (descrit més endavant). Per a l'admissió del candidat o candidata es tindrà en compte tant l'expedient acadèmic (50%) com el projecte de tesi, la idoneïtat per desenvolupar-lo mateix i la disponibilitat de places, recursos materials i de finançament (50%).

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, els serveis de suport i assessorament d'IQS avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Perfil de sortida

Al completar el Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química, l’alumne/a haurà assolit les competències següents:

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general.
 • Capacitat de fomentar l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
 • Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
 • Identificar les qüestions clau per abordar un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.
   

Nombre de places ofertes

El Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química ofereix actualment 10 places de nou ingrés per curs acadèmic.