• Normes de permanència i procés de gestió de reclamacions i suggeriments

Normes de permanència

Per continuar al programa de Doctorat en Enginyeria i Química, l'alumne haurà de mantenir una activitat diària raonable per desenvolupar la investigació aprovada pel departament sota la direcció del seu director de tesi, així com les col•laboracions de docència i investigació que accepti a proposta de l’IQS i sempre d'acord amb el seu director de tesi.

La durada ordinària dels estudis de node/45 per a la realització de la tesi doctoral és de tres anys a temps complet, contant des de la matriculació del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. No obstant l'anterior, podran realitzar-se estudis de doctorat a temps parcial prèvia autorització de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. En aquest cas, la durada màxima dels estudis és de cinc anys des de la matriculació del doctorand fins a la presentació de la tesi doctoral.

Transcorregut aquest període ordinari de tres anys, la permanència d'un estudiant al programa ha de sol•licitar-se a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat previ consentiment del director de la tesi, exposant raonadament les causes de prolongació de la mateixa. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any, que excepcionalment podria ampliar-se per un altre any addicional. En el cas d'estudis a temps parcial la pròrroga podrà autoritzar-se per dos anys més i, excepcionalment, podria ampliar-se per un altre any addicional.

A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Així mateix, el doctorand podrà sol•licitar la seva baixa temporal al programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol•licitud haurà de ser dirigida i justificada davant la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, que es pronunciarà sobre la procedència d'accedir al sol•licitat pel doctorand.

Si transcorreguts els terminis anteriors l'estudiant no presenta la seva tesi, caduquen els seus drets d'inscripció, donant-se-li de baixa del programa de doctorat.

No obstant això, si s'arriba a aquesta situació, però l'estudiant creu que és a causa d'una causa greu, podrà sol•licitar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat que estudiï la possibilitat de no haver d'abandonar aquests estudis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat haurà d'emetre un informe raonat sobre recomanar o no la permanència de l'estudiant en el Doctorat i elevar-ho a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica d’IQS School of Engineering, qui prendrà la decisió final i la comunicarà a l'alumne a través de la Secretaria General d’ IQS.

Es tindrà en compte als estudiants amb necessitats educatives especials, sent el director de la tesi i el tutor del doctorant els qui faran el seguiment personal del doctorand i qui, amb el suport dels representants d’IQS School of Engineering en l'Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats de la URL, prendrà les mesures oportunes per atendre les seves necessitats educatives especials.

Gestió de reclamacions i suggeriments

Qualsevol estudiant del Programa Oficial de Postgrau amb Doctorat que desitgi formular suggeriments o observacions que poguessin suposar una queixa o una reclamació, haurà de dirigir-se en primer lloc al Director/Coordinador de l'esmentat Programa, qui atendrà a l'estudiant de manera personalitzada.

Dr. Santiago Nonell
IQS - Universitat Ramon Llull
Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel.: (34) 932.672.000 Fax.: (34) 932.056.266
e-mail: santi.nonell@iqs.edu

En segon lloc, en cas que l'estudiant consideri que la seva observació ha estat atesa de manera insuficient, podrà formalitzar l'esmentada reclamació mitjançant una al·legació escrita dirigida a la Comissió de Seguiment del corresponent Programa Oficial de Postgrau amb Doctorat, d'acord al model que li serà facilitat pel centre. Aquesta Comissió atendrà la reclamació presentada i notificarà per escrit a l'estudiant la resolució de la seva al·legació.

En últim lloc, si l'estudiant considera insatisfactòria la resolució de la Comissió de Seguiment, podrà acudir a la figura independent del Defensor de l'Estudiant de la Universitat Ramon Llull, les atribucions del qual estan descrites a l'article 20 bis dels Estatuts de la Universitat Ramon Llull publicats en el BOE núm. 291 de 3 de Desembre de 2004. Els Estatuts, a l'igual que el Reglament del Defensor de l'Estudiant, són públics i estan disponibles en la següent pàgina web de la Universitat: http://www.url.edu/comunitat-universitaria/legislacio-i-normatives/