• Dr. Benjamí Oller-Salvia

Dr. Benjamí Oller-Salvia
Departament de bioenginyeria (GEMAT)
IQS School of Engineering - Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, 08017 Barcelona, Espanya
Tel. +34 659 175 008

email: 
benjami.oller@iqs.url.edu

EMBO Long-Term Fellow (MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, 2017-2019)
MRC Postdoctoral Scientist (MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, 2016-2017)
Doctorat en Química Orgànica (University of Barcelona, 2015)
Màster en Química Orgànica (University of Barcelona, 2012)
Llicenciat en Química (URL, 2010)

Professor contractat doctor (IQS-URL, 2019-present)

 

AssignaturEs

Sistemes Avançats d’Alliberament de Fàrmacs (Màster en Química Farmacèutica)
Biomaterials i Aplicacions Biomèdiques (Màster en Ciència dels Materials)
Biocatàlisi i Biotransformacions (Grau en Biotecnologia)

 

Línies de RECERCA

  • Química i enginyeria de proteïnes i pèptids
  • Desenvolupament d’anticossos i mimètics sensibles a estímuls
  • Desenvolupament de pèptids resistents a proteases per aplicacions biomèdiques
  • Disseny de sistemes vectoritzats d’alliberament de fàrmacs, principalment dirigits al cervell

 

Publicacions relevants

R Lucchi, J Bentanachs, B Oller-Salvia. The masking game: design of activatable antibody and mimetics for selective therapeutics and cell control. ACS Central Science. 2021, 7, 724-738.

B Oller-Salvia, J W Chin. Efficient phage display with multiple distinct non-canonical amino acids via orthogonal ribosome mediated genetic code expansion. Angewandte Chemie International Edition. 2019, 58, 10844-10848.

Oller-Salvia, B.; Kym, G.; Chin, J. W. Rapid and efficient generation of stable antibody-drug conjugates via an encoded cyclopropene and an inverse electron demand Diels-Alder reaction. Angewandte Chemie International Edition. 2018, 57, 2831-2834.

Oller-Salvia, B.; Sánchez-Navarro, M.; Giralt, E.; Teixidó, M. BBB-shuttle peptides: an emerging paradigm for brain delivery.  Chemical Society Reviews. 2016, 45, 4690-4707. (Portada interior)

Oller-Salvia, B.; Sánchez-Navarro, M.; Ciudad, S.; Guiu, S.; Arranz-Gibert, P.; Garcia, C.; Gomis, R.; Cecchelli, R.; Garcia, J.; Giralt, E.; Teixidó, M. MiniAp-4: a venom-inspired peptidomimetic for brain delivery. Angewandte Chemie International Edition. 2016, 55, 572-575. (“Hot article”. Portada interior)

Prades, R.; Oller-Salvia, B.; Schwarzmaier, M. S.; Selva, J.; Moros, M.; Balbi, M.; Grazú, V.; de la Fuente, J. M.; Egea, G.; Plesnila, N.; Teixidó, M.; Giralt, E. Jumping hurdles: revisiting the retro-enantio approach to obtain a peptide able to overcome the blood-brain barrier. Angewandte Chemie International Edition. 2015, 54, 3967-3972. (Destacat a la premsa: El País and Diario Médico, entre d’altres.)

Llistat complet i actualitzat de publicacions:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=V5DwVBEAAAAJ&imq=Benjam%...

 

Grups d'investigació

Grup de Enginyeria de Materials (GEMAT)

Equip de Pèptids i Proteïnes per Teràpies Dirigides (www.oller-salvia.com)