• Dr. Fèlix Llovell Ferret

Dr. Fèlix Llovell
Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull
Via Augusta 390, E-08017 Barcelona, España
Tel. +34 93 267 20 00    Ext. 393
Fax +34 93 205 62 66 

email: 
felix.llovell@iqs.edu

Contractat Doctor a l’Institut Químic de Sarrià (IQS, 2015-) 
Investigador TALENT a MATGAS 2000 AIE (2011-2015).
Post-doc JAE a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC, 2009-2011)
Post-doc al’Imperial College London (2007-2009)
 
Doctor en Química-Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 2006)
Diploma d’Estudis Avançats en el programa Graduate Studies in Chemical Engineering per la Universitat Rovira i Virgili (URV, 2004)
Enginyer Químic per la Universitat Rovira i Virgili (URV, 2002).

 

ASSIGNATURES

Laboratori d'Enginyeria Química (Màster en Enginyeria Química)
Sistemes de Control de Processos (Màster en Enginyeria Química)
Termodinàmica i Cinètica (Grau en Biotecnologia)
Química-Física (Grau en Farmàcia)


 

LINIES DE RECERCA

Desenvolupament, ús i millora de les eines de modelat molecular per a la seva aplicació a sistemes complexos d’interès industrial, focalitzant-se en la caracterització físico-química de nous solvents:
 • Desenvolupament i millora d’ecuacions d’estat amb base molecular.
 • Teoria de renormalització de grups per l’estudi de la regió crítica.
 • Aplicació de Teories del Funcional de la Densitat per a l’estudi de la interfase de fluids.
 • Metodologies predictives per a la determinació de les propietats de transport de fluids.
 • Fluidodinàmica de procesos mitjançant Dinàmica Computacional de Fluids (CFD).
 
Àreesd’aplicació:
 • Desenvolupament de modelsmolecularsmesoscòpics de líquids iònics i solvents eutèctics.
 • Optimització del procés de recuperació millorada de petroli.
 • Caracterització termodinàmica del procés de producció de biodièsel.
 • Predicció de les propietats termodinàmiques i de transport de nous refrigerants.
 • Determinació de la solubilitat de gasos i contaminants en aigua.
 • Caracterització i millora de processos industrials amb fluids supercrítics.

 

PUBLICACIONS RELLEVANTS

ResearcherID: F-3067-2012
ORCID: 0000-0001-7109-6810
 
Llista completa de publicacions: https://scholar.google.es/citations?user=p4nAmXEAAAAJ&hl=es

G. Alonso; P. Gamallo; R. Sayós; F. Llovell; Combining soft-SAFT and COSMO-RS modeling tools to assess the CO2–SO2 separation using phosphonium-based ionic liquids. Journal of Molecular Liquids (2019), 111795
 
L.M.C. Pereira, F. Llovell, L.F. Vega. Thermodynamic characterisation of aqueous alkanolamine and amine solutions for acid gas processing by transferable molecular models, Applied Energy 222 (2018) 687-703.
 
R.M. Ojeda, F. Llovell. Soft-SAFT Transferable Molecular Models for the Description of Gas Solubility in Eutectic Ammonium Salt-Based Solvents, J. Chem. Eng. Data, 63 (2018) 2599−2612.
 
G. Zarca, I. Ortiz, A. Urtiaga, F. Llovell, Accurate thermodynamic modeling of ionic liquids/metal salt mixtures: Application to carbon monoxide reactive absorption, AIChE J. 63 (2017) 3532–3543.
 
L.F. Vega, F. Llovell, Review and new insights into the application of molecular-based equations of state to water and aqueous solutions, Fluid Phase Equilibria, 416 (2016) 150-173.
 
Llovell, F.; Oliveira, M.B.; Coutinho, J. A. P.; Vega, L. F. Solubility of greenhouse and acid gases on the [C4mim] [MeSO4] ionic liquid for gas separation and CO2 conversion, Catalysis Today, 255 (2015) 87-96.

Llovell, F.;  Vega, L.F. Accurate modeling of supercritical CO2 for sustainable processes: water + CO2 and CO2 + fatty acid esters mixtures, J. Supercritical Fluids, 96 (2015) 86-95.

Oliveira, M.B.; Llovell, F.; Cruz, M.; Vega, L.F.; Coutinho. J. A. P. Phase equilibria description of biodiesels with water and alcohols for the optimal design of the production and purification process, Fuel, 129 (2014) 116–128.

Llovell, F.; Marcos R. M.; Vega. L.F. Free-Volume Theory Coupled with soft-SAFT for Viscosity Calculations: Comparison with Molecular Simulation and Experimental Data. J. Phys. Chem. B 117, (2013) 8159?8171.

Llovell, F.; Mac Dowell, N.; Blas, F.J; Galindo, A.; Jackson, G. Application of the SAFT-VR density functional theory to the prediction of the interfacial properties of mixtures of relevance to reservoir engineering. Fluid Phase Equilibria. 336 (2012) 137–150.

Vega, L.F.; Vilaseca, O.; Llovell, F.; Andreu.J. Modeling IonicLiquids and theSolubility of Gases in them: recentadvances and perspectives. Fluid Phase Equilibria. 294 (2010) 15-30.
 

 

ASSOCIACIONS

Membre de la Xarxa de Referència Química Teórica i Computacional de Catalunya (XRQTC)
Membre de la Red Española de Fluidos Comprimidos (FLUCOMP).
Membre de la Red Española de Simulación Molecular
Membre de la Xarxa EXIL (Exchange on Ionic Liquids  COST Action

 

 

Grup d'Enginyeria i Simulació de Processos