Més Informació Sol·licitar Admissió
  • 4. Matrícula

Com realitzar la Matrícula?

S’atorgaran les places als alumnes admesos en funció de l’ordre de preinscripció i el pagament de l’import de la reserva de plaça.

La matrícula condicionada s'inicia l'1 de juny. Les matrícules condicionades realitzades en línia s'han de ratificar presencialment amb la documentació original no més tard de la primera setmana d'octubre.

Documentació necessària per a la matrícula:

  • Fotocòpia compulsada del títol d’accés o del resguard del títol.
  • Expedient acadèmic oficial que contempli la nota mitja en escala 0-10.
  • Document acreditatiu del nivell d’anglès necessari per cursar el Màster (consultar apartat “idioma requerit”).
  • Ordre de domiciliació de deute directe “SEPA” que trobaràs aquí. Solament aplica en el cas que decideixis realitzar el pagament fraccionat.

El coordinador del Màster facilitarà a Secretaria General d’IQS el llistat d’assignatures a matricular de cada alumne.

Reconeixement de crèdits

Els alumnes que tinguin assignatures susceptibles de ser reconegudes, hauran de sol·licitar el reconeixement de crèdits a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica. Per fer-ho, deuran portar a Secretaria General un Certificat Acadèmic Oficial i els temaris de les assignatures aprovades amb el segell de la Secretaria Acadèmica de la universitat d’origen.

Aquests alumnes no podran realitzar la matrícula de Màster fins a no tenir la resolució de la CPJA i pagaran les assignatures reconegudes a preu de crèdits reconeguts.