Més Informació Sol·licitar Admissió
 • Accés als estudis

VIA D'ACCÉS  als estudis iqs

Estudiants examinats en una Universitat catalana

 • Per aquells estudiants que s’hagin examinat en qualsevol de les Universitats Catalanes: hauran de lliurar el full que s’ha de descarregar d’ACCESNET amb el resultat de les PAU.

Estudiants examinats en una Universitat de la resta de l’estat espanyol o per la UNED

 • Per aquells estudiants que s’hagin examinat en qualsevol Universitat de la resta de l’estat espanyol o bé per la UNED, o que hagin estat matriculats en una altra Universitat: hauran de lliurar una fotocòpia del resultat obtingut a les PAU/EBAU/EVAU i el resguard de la sol·licitud del trasllat d’expedient.

Estudiants que procedeixen de sistemes educatius d’un país membre de la Unió Europea

 • Per aquells estudiants procedents de sistemes educatius de països membres de la Unió Europea, cursats o no a Espanya, o amb els que existeixi un acord de col·laboració educatiu (inclòs el batxillerat internacional): hauran de lliurar l’original o fotocòpia compulsada del resguard de la sol·licitud de la credencial per a l’accés a la Universitat Espanyola expedida per la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

Estudiants que procedeixen de sistemes educatius d’un país no membre de la Unió Europea

 • Per aquells estudiants procedents de sistemes educatius de països no membres de la Unió Europea i sense acord de col·laboració educatiu: hauran de lliurar el resguard o resolució de la sol·licitud de l’homologació de la titulació d’accés a la universitat.

Estudiants procedents d’un Cicle Formatiu de Grau Superior

 • Per aquells estudiants que accedeixin a la universitat mitjançant la via de Cicles Formatius de Grau Superior: hauran de lliurar el Certificat d'Estudis de Tècnic/a Superior per a l'accés a Estudis Universitaris, on figura la qualificació final d'accés a la Universitat.

Estudiants amb una altra titulació universitària

 • Per aquells alumnes que accedeixin als estudis amb una titulació universitària finalitzada: còpia compulsada del títol universitari o del resguard del pagament de les taxes d’expedició i Certificació Acadèmica Oficial a on figuri la nota mitja obtinguda (barem de 0 - 10).

 

Reconeixement de crèdits

Els alumnes que tinguin assignatures susceptibles de ser reconegudes (que provinguin d’altres universitats, amb titulació acabada o no, o de CFGS), hauran de presentar a la Secretaria General d’IQS la següent documentació:
 1. Sol·licitud del reconeixement de crèdits a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica, que li facilitaran a Secretaria General d’IQS.
 2. Certificat Acadèmic Oficial, original o fotocòpia compulsada.
 3. Temaris de les assignatures aprovades amb el segell de la Secretaria Acadèmica de la universitat d’origen. Els alumnes que provinguin de CFGS només hauran de lliurar un certificat.

 

Els alumnes en aquesta situació hauran de presentar còpia de la sol·licitud de reconeixements en el moment de la matrícula.
 
Estudiants amb alguna necessitat especial
 • Estudiants amb alguna necessitat especial: Hauran de lliurar la còpia de la targeta acreditativa, document o certificat del grau de discapacitat.

Estudiants esportistes d’elit i d’alt rendiment

 • Estudiants esportistes d’elit i d’alt rendiment: Certificat de la Federació esportiva en la que es trobi federat acreditant la seva condició. Còpia del BOE on s’acredita la condició d’esportista d’elit.

 

 

ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS D'UNA TERCERA LLENGUA

Els alumnes que iniciïn estudis de grau el curs acadèmic 2014-2015, i posteriors, hauran d'acreditar una tercera llengua per a obtenir el títol de graduat universitari al finalitzar els seus estudis. +info

 

NORMATIVES DE TRASLLATS

 Els alumnes procedents de qualsevol sistema universitari nacional o estranger hauran de dirigir la seva sol·licitud, adjuntant la seva certificació acadèmica oficial, a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica que estudiarà cada cas i establirà el reconeixement de crèdits oportú.

 

NORMES DE PERMANÈNCIA

Per accedir al segon curs de qualsevol grau d’IQS els estudiants hauran d’haver superat totes les assignatures de primer curs. L’alumne disposa de dos cursos acadèmics per aprovar el primer curs. La comissió d’avaluació de primer curs, formada pel Director General d'IQS, el Degà de l’Escola a la que s’inscriu el Grau, el tutor de primer curs, el Secretari General i els professors del curs, estudien individualment el currículum dels estudiants i atorga la qualificació definitiva.

A la resta de cursos, un alumne no pot avançar al curs següent amb més de 36 ECTS suspesos.