Objectius i Competències

Objectius de la titulació

El títol de Grau en Biotecnologia, titulació en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, té com a objectiu que l'estudiant desenvolupi els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per formar-se com biotecnològic preparat per aportar els coneixements científics i els valors ètics i socials al desenvolupament de productes, béns i serveis.
 
El Grau en Biotecnologia proporciona als seus graduats/graduades una formació sòlida en biociències, les seves aplicacions biotecnològiques i una visió moderna tant d'aquests coneixements com de la responsabilitat professional en l'exercici de la professió en la qual es fa especial èmfasi en les formes de producció respectuoses amb el medi ambient, sostenibles i generadores de productes que contribueixen al progrés i benestar.
 
Els objectius formatius generals del Grau en Biotecnologia són els següents:

a) Adquirir coneixements suficients de les diferents disciplines científiques en biociències (biologia cel·lular, biologia molecular, bioquímica, microbiologia, genètica, estadística...) i de l'enginyeria (matemàtiques, física, enginyeria de processos, simulació..) que permetin a l'alumne identificar i raonar varietat de problemes biològics i d'enginyeria, els seus fonaments i metodologies de treball.

b) Adquirir coneixement i capacitat d'aplicació de les eines biotecnològiques per al desenvolupament i producció de productes i serveis que utilitzin organismes o components biològics, des de les tècniques d'enginyeria genètica a l'ús de bioreactors i desenvolupament de bioprocessos o a les aplicacions en salut.

c) Adquirir coneixement dels fonaments en la gestió de l'empresa, del coneixement i de la qualitat, que el capaciten per al treball en equips interdisciplinaris amb responsabilitat professional en l'exercici de la professió.

 

Competències a adquirir

Les competències que l'alumne adquireix en finalitzar el Grau en Biotecnologia són:
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS
 
 • Posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell, que si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Saber aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i que posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Haver desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Posseir l'habilitat de comunicar-se en anglès.
 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
 
 • Ser capaç de treballar en equip.
 • Ser capaç de treballar en un entorn multidisciplinari.
 • Ser capaç de valorar l'impacte de l’activitat professional en el desenvolupament sostenible de la societat.
 • Ser capaç d'incorporar arguments ètic-deontològics per treballar en un entorn professional de forma responsable.
 • Ser capaç d'incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la seva professió.
 
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
 
 • Ser capaç de comprendre i aplicar coneixements bàsics de Matemàtiques, Química, Física i Biologia, per a la seva aplicació en l'àmbit de la Biotecnologia.
 • Ser capaç de comprendre i usar coneixements generals d'Informàtica, Economia, Anglès Tècnic, Ètica i Gestió per a la seva aplicació en l'àmbit de la Biotecnologia.
 • Ser capaç de comprendre i aplicar coneixements avançats de Biociències i Enginyeria en la realització d'activitats en l'àmbit de la Biotecnologia.
 • Ser capaç d'utilitzar eines, sistemes o processos per aconseguir els requisits establerts en les activitats a realitzar en l'àmbit de la Biotecnologia.
 • Ser capaç de dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts en l'activitat a realitzar.
 • Ser capaç d'integrar els coneixements i eines de la Biotecnologia per aplicar-los als diferents sectors industrials que utilitzen, desenvolupen o produeixen productes o processos biotecnològics.
 • Ser capaç d'analitzar, integrar, interpretar dades i informació en l'àmbit de les Biociències.
 • Ser capaç de valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i biològiques.