Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Objectius i Competències

Objectius del Grau en Biotecnologia

Els estudis de Biotecnologia i Bioenginyeria a IQS enfoquen cap a les àrees de salut, indústria i investigació.

Orientat a descobrir els mecanismes bioquímics i mol·leculars que determinen el funcionament de les cèl·lules, els teixits i els éssers vius. Et formaràs també en la producció industrial de productes biotecnològics per tal de detectar i curar malalties, desenvolupar dispositius mèdics i, en definitiva, millorar la salut i vida humanes.

Competències a adquirir

Les competències que l'alumne adquireix en finalitzar el Grau en Biotecnologia són:

Conèixer i comprendre un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general.

Saber aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional.

Tenir la capacitat per emetre judicis, normalment dins de la seva àrea d'estudi.

Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Haver desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Posseir l'habilitat de comunicar-se en anglès.

Ser capaç de treballar en equip.

Ser capaç de treballar en un entorn multidisciplinari.

Ser capaç de valorar l'impacte de l’activitat professional en el desenvolupament sostenible de la societat.

Ser capaç d'incorporar arguments ètic-deontològics per treballar en un entorn professional de forma responsable.

Ser capaç d'incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la seva professió.

Ser capaç de comprendre i aplicar coneixements bàsics de Matemàtiques, Química, Física i Biologia, per a la seva aplicació en l'àmbit de la Biotecnologia.

Ser capaç de comprendre i usar coneixements generals d'Informàtica, Economia, Anglès Tècnic, Ètica i Gestió per a la seva aplicació en l'àmbit de la Biotecnologia.

Ser capaç de comprendre i aplicar coneixements avançats de Biociències i Enginyeria en la realització d'activitats en l'àmbit de la Biotecnologia.

Ser capaç d'utilitzar eines, sistemes o processos per aconseguir els requisits establerts en les activitats a realitzar en l'àmbit de la Biotecnologia.

Ser capaç de dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts en l'activitat a realitzar.

Ser capaç d'integrar els coneixements i eines de la Biotecnologia per aplicar-los als diferents sectors industrials que utilitzen, desenvolupen o produeixen productes o processos biotecnològics.

Ser capaç d'analitzar, integrar, interpretar dades i informació en l'àmbit de les Biociències.

Ser capaç de valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i biològiques.