Més Informació Sol·licitar Admissió

El pla d'estudis consta d'un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en 4 cursos acadèmics (8 semestres). El Pla d'Estudis s'ha dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 ECTS durant un curs acadèmic. La Comissió Permanent de la Junta Acadèmica d'IQS School of Engineering podrà permetre als estudiants cursar estudis a temps parcial, sempre que es matriculin a un mínim de 30 crèdits durant un any acadèmic.

CONSULTA EL PLA D'ESTUDIS

Primer curs

AssignaturaSemestreECTS
Química General I16
Química General II26
Matemàtiques Aplicades I17
Fonaments de Física16
Biologia Cel·lular i Genètica16
Aplicacions Informàtiques14
Termodinàmica i Cinètica25
Biologia Animal i Vegetal24
Microbiologia25
Laboratori 1+2 (Química i Biologia)1 + 26
Estadística Aplicada25

Segon curs

AssignaturaSemestreECTS
Fonaments d'Enginyeria de Processos36
Química Orgànica Biològica35
Biologia Molecular35
Estructura i Funció de Biomolècules35
Anàlisi Bioquímica i Bioassajos35
Laboratori 3 (Bioquímica)34
Tecnologia d'ADN Recombinant46
Bioreactors45
Metabolisme i Regulació45
Gestió i Economia de l'Empresa45
Matemàtiques Aplicades II45
Laboratori 4 (Biologia Molecular)44

Tercer curs

AssignaturaSemestreECTS
Bioinformàtica56
Enginyeria de Proteïnes55
Processos de Separació i Purificació55
Fisiologia Molecular55
Ètica55
Laboratorio 5 (Bioreactors i Bioprocessos)54
Oral and written communication53
Genòmica, Proteòmica i Metabolòmica65
Tècniques Experimentals Avançades65
Dianes Terapèutiques i Farmacologia65
Cultius cel·lulars64
Inmunologia64
Laboratori 6 (Biotecnologies per a la Salut)64

Quart curs

AssignaturaSemestreECTS
Biocatàlisis i Biotransformacions75
Tecnologies Biomèdiques i Biomaterials75
Optativa 175
Optativa 275
Optativa 375
Laboratori Integrat75
Creació de Bioempreses i Emprenedoria84
Seminaris Interdisciplinaris83
Optativa 485
Pràcticum86
Treball de Fi de Grau812

Assignatures optatives

Mòduls

Optatives

Assignatures

Opció Enginyeria de Bioprocessos

Optativa 1

Biotecnologia Alimentària, Ambiental i Energètica

Optativa 2

Biotecnologia Vegetal

 

Optativa 3

Productes i Fàrmacs Biotecnològics

 

Optativa 4

Simulació i Anàlisi de Bioprocessos

 

Opció Biotecnologia per a la Salut

Optativa 1

Fisiopatologia Molecular

Optativa 2

Biotecnologia Vegetal

 

Optativa 3

Enginyeria de Teixits

 

Optativa 4

Animals transgènics i Teràpia Gènica

 
 

Opcions per a accés a altres Màsters

Opció accés al Màster en Química Farmacèutica

Optativa 1

Fisiopatologia Molecular

Optativa 2

Determinació Estructural

 

Optativa 3

Productes i Fàrmacs Biotecnològics

 

Optativa 4

Animals Transgènics i Teràpia Gènica

 

Opció accés al Màster en Química Analítica

Optativa 1

Biotecnologia Alimentària, Ambiental i Energètica

Optativa 2

Determinació Estructural

 

Optativa 3

Productes i Fàrmacs Biotecnològics

 

Optativa 4

Gestió de la Qualitat, Seguretat i Medi ambient

 

 

Treball de Fi de Grau

El TFG consisteix en la realització individual per part de l'alumne d'un projecte en el qual existiran elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. El Treball es realitzarà sota la direcció d'un professor del grau, incorporant l'alumne a un equip de recerca. Amb les mateixes garanties acadèmiques, i sempre sota la tutoria d'un professor del grau, el TFG podrà realitzar-se en altres institucions, com altres universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, o indústries o empreses dels sectors químics o biotecnològics. El TFG culminarà amb la redacció d'una memòria i la seva presentació i defensa enfront d'un tribunalEl Treball Final de Grau està constituït per tres parts ben diferenciades:

1. Realització d'un treball individual per part de l'alumne:

a) El treball es realitzarà, sota la direcció d'un professor del grau, en el si d'un equip de recerca del propi centre o d'altres institucions o empreses amb les quals existeixi un conveni que inclogui aquesta activitat.

b) El treball a desenvolupar ha d'estar prèviament definit com un projecte en el qual es detallin tema a estudiar, rellevància del mateix, objectius plantejats i metodologia a emprar.

c) El treball ha d'incloure elements de recerca o d'innovació, no acceptant treballs solament de recopilació bibliogràfica o d'aplicació rutinària de procediments coneguts.2. Redacció d'una memòria sobre el treball realitzat:

a) El treball realitzat es plasmarà en una Memòria escrita que serà tutelada pel mateix professor director del TFG.

b) El format de la Memòria serà l'habitual d'un treball científic.3. Presentació i defensa del treball enfront d'un tribunal designat a aquest efecte:

a) L'alumne exposarà el treball enfront d'un tribunal designat pel Degà de l'Escola. La durada de la presentació serà d'uns 20 minuts, més un període de preguntes i aclariments que podrà formular el tribunal.

b) El tribunal estarà format habitualment per tres professors del grau, si bé podrà participar també un especialista d'altres centres universitaris o de la indústria.

 

Per iniciar el TFG l'alumne haurà de tenir superats el 80% dels continguts del grau. Per a la presentació del TFG l'alumne haurà d'haver superat la totalitat de les altres matèries del grau.

Descarregar Programa

Mas Información