Més Informació Descarregar Programa
  • Pla d'Estudis


El pla d'estudis consta d'un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en 4 cursos acadèmics (8 semestres). El Pla d'Estudis s'ha dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 ECTS durant un curs acadèmic. La Comissió Permanent de la Junta Acadèmica d'IQS School of Engineering podrà permetre als estudiants cursar estudis a temps parcial, sempre que es matriculin a un mínim de 30 crèdits durant un any acadèmic.

Primer curs

Assignatura Semestre ECTS Fitxa Assignatura
Química General 1 + 2 12
Matemàtiques Aplicades 1+ 2 12
Fonaments de Física 1 6
Biologia Cel·lular i Genètica 1 6
Aplicacions Informàtiques 1 4
Termodinàmica i Cinètica 2 5
Biologia Animal i Vegetal 2 4
Microbiologia 2 5
Laboratori 1+2: Química i Biologia 1 + 2 6

Segon curs

Assignatura Semestre ECTS Fitxa Assignatura
Fonaments d'Enginyeria de Processos 3 6
Química Orgànica Biològica 3 5
Biologia Molecular 3 5
Estructura i Funció de Biomolècules 3 5
Anàlisi Bioquímica i Bioassajos 3 5
Laboratori 3: Bioquímica 3 4
Tecnologia d'ADN recombinant 4 6
Bioreactors 4 5
Metabolisme i Regulació 4 5
Gestió i Economia de l'Empresa 4 5
Estadística Aplicada 4 5
Laboratori 4: Biologia Molecular 4 4

Tercer curs

Assignatura Semestre ECTS Fitxa Assignatura
Bioinformàtica 5 6
Enginyeria de Proteïnes 5 5
Processos de Separació i Purificació 5 5
Fisiologia Molecular 5 5
Ètica 5 5
Laboratorio 5: Bioreactors i Bioprocessos 5 4
Oral and written communication 5 3
Genòmica, Proteòmica i Metabolòmica 6 5
Tècniques Experimentals Avançades 6 5
Dianes Terapèutiques i Farmacologia 6 5
Cultius cel·lulars 6 4
Inmunologia 6 4
Laboratori 6: Biotecnologies per a la Salut 6 4

Quart curs

Assignatura Semestre ECTS Fitxa Assignatura
Biocatàlisis i Biotransformacions 7 5
Tecnologies Biomèdiques i Biomaterials 7 5
Optativa 1 7 5  
Optativa 2 7 5  
Optativa 3 7 5  
Laboratori Integrat 7 5
Creació de Bioempreses i Emprenedoria 8 4
Seminaris Interdisciplinaris 8 3
Optativa 4 8 5  
Pràcticum 8 6
Treball Final de Grau 8 12

Assignatures optatives


Mòduls

Optatives

Assignatures

Fitxa Assignatura

Opció Enginyeria de Bioprocessos

Optativa 1

Biotecnologia Alimentària, Ambiental i Energètica

Optativa 2

Biotecnologia Vegetal

Optativa 3

Productes i Fàrmacs Biotecnològics

Optativa 4

Simulació i Anàlisi de Bioprocessos

Opció Biotecnologia per a la Salut

Optativa 1

Fisiopatologia Molecular

Optativa 2

Biotecnologia Vegetal

Optativa 3

Enginyeria de Teixits

Optativa 4

Animals transgènics i Teràpia gènica

Opcions per a accés a altres Màsters

Opció accés al Màster en Química Farmacèutica

Optativa 1

Fisiopatologia molecular

 

Optativa 2

Determinació estructural

 

Optativa 3

Productes i fàrmacs biotecnològics

 

Optativa 4

Animals transgènics i Teràpia gènica

 

Opció accés al Màster en Química Analítica

Optativa 1

Biotecnologia alimentaria, ambiental i energètica

 

Optativa 2

Determinació estructural

 

Optativa 3

Productes i fàrmacs biotecnològics

 

Optativa 4

Gestió de qualitat, seguretat i medi ambient

El TFG consisteix en la realització individual per part de l'alumne d'un projecte en el qual existiran elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. El Treball es realitzarà sota la direcció d'un professor del grau, incorporant l'alumne a un equip de recerca. Amb les mateixes garanties acadèmiques, i sempre sota la tutoria d'un professor del grau, el TFG podrà realitzar-se en altres institucions, com altres universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, o indústries o empreses dels sectors químics o biotecnològics. El TFG culminarà amb la redacció d'una memòria i la seva presentació i defensa enfront d'un tribunalEl Treball Final de Grau està constituït per tres parts ben diferenciades:

1. Realització d'un treball individual per part de l'alumne:

a) El treball es realitzarà, sota la direcció d'un professor del grau, en el si d'un equip de recerca del propi centre o d'altres institucions o empreses amb les quals existeixi un conveni que inclogui aquesta activitat.

b) El treball a desenvolupar ha d'estar prèviament definit com un projecte en el qual es detallin tema a estudiar, rellevància del mateix, objectius plantejats i metodologia a emprar.

c) El treball ha d'incloure elements de recerca o d'innovació, no acceptant treballs solament de recopilació bibliogràfica o d'aplicació rutinària de procediments coneguts.2. Redacció d'una memòria sobre el treball realitzat:

a) El treball realitzat es plasmarà en una Memòria escrita que serà tutelada pel mateix professor director del TFG.

b) El format de la Memòria serà l'habitual d'un treball científic.3. Presentació i defensa del treball enfront d'un tribunal designat a aquest efecte:

a) L'alumne exposarà el treball enfront d'un tribunal designat pel Degà de l'Escola. La durada de la presentació serà d'uns 20 minuts, més un període de preguntes i aclariments que podrà formular el tribunal.

b) El tribunal estarà format habitualment per tres professors del grau, si bé podrà participar també un especialista d'altres centres universitaris o de la indústria.

 

Per iniciar el TFG l'alumne haurà de tenir superats el 80% dels continguts del grau. Per a la presentació del TFG l'alumne haurà d'haver superat la totalitat de les altres matèries del grau.