Pràctiques Externes

En el pla d'estudis del Grau en Biotecnologia està previst que tots els estudiants realitzin pràctiques externes equivalents a 6 ECTS. Aquestes pràctiques es canalitzen a través del Servei de Carreres Professionals d’IQS, on un professor es fa responsable del procés de selecció, assignació, seguiment i avaluació. El Pràcticum comporta la realització d'activitats productives pròpies del perfil professional. Per al seu compliment, a l'alumne se li assignarà un tutor en el centre educatiu i un tutor de l'empresa o institució on realitzi les pràctiques, que seran els responsables d'orientar i assessorar que el treball assignat a l'alumne aconsegueixi els objectius proposats i que aquests facilitin el desenvolupament de les competències planificades. El professor responsable realitza l'avaluació mitjançant una doble informació: l'informe de l'alumne sobre l'activitat realitzada i l'informe emès pel tutor de l'empresa.

Objectiu de les pràctiques externes:
 
Les pràctiques d’empresa (Pràcticum) son obligatòries i es realitzen al quart curs. Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:
  • Són un primer contacte amb el món laboral
  • Orienten a l’estudiant en funció dels seus interessos professionals
  • Ofereixen l’oportunitat real daplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides
  • Són la possibilitat d’accedir a un lloc de treball
  • Donen un caràcter diferencial al currículum vitae