Més Informació Sol·licitar Admissió

Qualitat i Acreditacions

IQS es troba fortament compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per garantir la millora contínua a través del Comitè de Qualitat d’IQS School of Engineering.

IQS School of Engineering disposa, des de l'any 1995, d'una Unitat de Gestió de Qualitat. Inicialment els esforços van estar relacionats amb els Serveis Tècnics que IQS presta a les indústries, empreses i administracions. Des de l'any 2000, gran part de les seves actuacions han estat destinades a la implementació d'un sistema de qualitat en l'àmbit de la docència.

El manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC) d’IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull (URL) es va presentar a l'AQU per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2009, obtenint una valoració positiva a data de 22 d'abril de 2010. La Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya es va reunir a data 11 de desembre de 2012 i va ratificar l'ampliació del disseny del SGIC per contemplar l'adhesió al programa AUDIT d’IQS School of Management.

El Grau en Biotecnologia ha superat el procés d'acreditació d'AQU Catalunya, d'acord amb el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials (2010).

La Universitat Ramon Llull (URL) i els seis centres, tenen ja una llarga trajectòria en l'elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades en a garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i d'investigació i gestió.

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.