Més Informació Sol·licitar Admissió

Objectius del Grau en Enginyeria i Tecnologies Industrials

A IQS aconseguiràs una formació multidisciplinària en tecnologies industrials, amb els coneixements necessaris per a ser el responsable de la innovació de les empreses.

A través de l'ensenyament personalitzat, en grups reduïts, i l'horari continu, et convertiràs en un professional de l'enginyeria amb alta ocupabilitat en sectors com a automoció, aeronàutica, robòtica, disseny, etc.

Informació oficial

Competències a adquirir

El títol de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials inclou els requisits d'accés al màster en Enginyeria Industrial vinculat a la professió d'Enginyer Industrialdescrits en l'apartat 4.2.2 de l'ordre Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrer referent a les directrius del màster (ordre Ministerial CIN/351/2009). Forma professionals polivalents, preparats per desenvolupar múltiples tasques de la indústria.

Gràcies al Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, adquiriràs les següents competències:

Comprendre i aplicar els coneixements científics (matemàtics, físics i químics) i els coneixements tècnics (informàtica, expressió gràfica, mecànica, electricitat i materials) bàsics necessaris per a la pràctica de l'enginyeria industrial.

Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític.

Desenvolupar, programar i aplicar mètodes analítics i numèrics per a l'elaboració de models matemàtics en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

Realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de treball i altres treballs anàlegs.

Desenvolupar components, sistemes, processos o experiments per aconseguir els requisits establerts.

Implementar projectes de l'àrea de l'enginyeria industrial.

A més seràs capaç de:

Comunicar-te eficaçment, tant de forma oral com escrita, per transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.

Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i altres institucions i organitzacions.

Valorar aquells impactes negatius que puguin derivar-se d'una aplicació deficient de l'enginyeria industrial, de manera que aquesta disciplina participi amb més pes en un desenvolupament social i econòmic basat en una raonada i intel·ligent sostenibilitat.

Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

En definitiva, aconseguiràs coneixements d'enginyeria mecànica, elèctrica, energètica, de sistemes i construccions, de materials, química, de disseny i producció, medi ambient, organització i direcció de projectes i empreses.

Aquests coneixements, juntament amb l'adquisició de competències transversals orientades a formar persones íntegres, amb un compromís ètic amb la societat, et permetran ser capaç, per la teva polivalència, de solucionar i impulsar els reptes tecnològics del teixit industrial, tant en grans empreses com en pimes.

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.