Objectius i Competències

Objectius de la titulació

El títol de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, titulació en el marc de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior), té com a objectiu que adquireixis els coneixements en totes les tecnologies industrials, amb una formació sòlida en totes les branques de l'enginyeria, tant en els seus conceptes fonamentals com en les seves aplicacions, i que, al mateix temps, adquireixis una visió pràctica de les tendències en tecnologia industrial, juntament amb el criteri per exercir la professió d'enginyer de manera responsable, amb un profund sentit ètic i consciència de l'impacte de la teva activitat sobre el medi ambient i sobre el desenvolupament social i econòmic del teu entorn.

Com a graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials accediràs a les atribucions professionals d'Enginyer Industrial després de cursar el Màster universitari en Enginyeria Industrial.

L'aprenentatge i ús de l'anglès es realitza transversalment en totes les assignatures del Pla d'Estudis. Una assignatura en el cinquè semestre (tercer curs) avalua i garanteix el nivell de coneixements d'aquest idioma.

 

Competències a adquirir

El títol de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials inclou els requisits d'accés al màster en Enginyeria Industrial vinculat a la professió d'Enginyer Industrial descrits en l'apartat 4.2.2 de l'ordre Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrer referent a les directrius del màster (ordre Ministerial CIN/351/2009). Forma professionals polivalents, preparats per desenvolupar múltiples tasques de la indústria.
 
Gràcies al Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, adquiriràs les següents competències :
 
  • Comprendre i aplicar els coneixements científics (matemàtics, físics i químics) i els coneixements tècnics (informàtica, expressió gràfica, mecànica, electricitat i materials) bàsics necessaris per a la pràctica de l'enginyeria industrial.
  • Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític.
  • Desenvolupar, programar i aplicar mètodes analítics i numèrics per a l'elaboració de models matemàtics en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
  • Realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de treball i altres treballs anàlegs.
  • Desenvolupar components, sistemes, processos o experiments per aconseguir els requisits establerts.
  • Implementar projectes de l'àrea de l'enginyeria industrial.
 
A més seràs capaç de:
 
  • Comunicar-te eficaçment, tant de forma oral com escrita, per transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
  • Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i altres institucions i organitzacions.
  • Valorar aquells impactes negatius que puguin derivar-se d'una aplicació deficient de l'enginyeria industrial, de manera que aquesta disciplina participi amb més pes en un desenvolupament social i econòmic basat en una raonada i intel·ligent sostenibilitat.
  • Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

En definitiva, aconseguiràs coneixements d'enginyeria mecànica, elèctrica, energètica, de sistemes i construccions, de materials, química, de disseny i producció, medi ambient, organització i direcció de projectes i empreses. Aquests coneixements, juntament amb l'adquisició de competències transversals orientades a formar persones íntegres, amb un compromís ètic amb la societat, et permetran ser capaç, per la teva polivalència, de solucionar i impulsar els reptes tecnològics del teixit industrial, tant en grans empreses com en pimes.