Objectius i Competències

Objectius de la titulació

El títol de Grau en Química, titulació en el marc de l’EEES (Espai Europeu d'Educació Superior), té com a objectiu que desenvolupis els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per convertir-te en un químic preparat per aportar els coneixements científics i els valors ètics i socials al control i desenvolupament de productes.

L'objectiu general del Grau en Química es donar-te una formació sòlida en Química (els seus conceptes fonamentals i aplicacions), una visió moderna tant d'aquests coneixements com de la responsabilitat professional en l'exercici de la professió en la qual es fa especial èmfasi en les formes de producció respectuoses amb el medi ambient, sostenibles i generadores de productes que contribueixen al progrés i benestar, i una formació complementària en Biociències (centrada en l'estructura, propietats i funcions de les biomolècules) que et permetrà treballar en un entorn industrial en el qual aquestes biotecnologies tenen un paper cada vegada més important.

 

Competències a adquirir

Gràcies al grau en Química, seràs capaç de:
 
 • Comprendre i aplicar els coneixements de Química, Biociències i Enginyeria en la pràctica de la Ciència Química.
 • Comprendre i fer servir coneixements generals d'Economia, Anglès Tècnic, Ètica i Gestió en la pràctica de la Ciència Química.
 • Comprendre coneixements avançats de Química i Biociències per a la pràctica de la Ciència Química.
 • Realitzar experiments per aconseguir els requisits establerts en els mateixos.
 • Utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts en l'activitat a realitzar.
 • Identificar, formular i resoldre problemes bàsics de Matemàtiques, Química, Física, Informàtica i Biologia i problemes en els àmbits de la Química, Biociències i Enginyeria.
 • Analitzar, integrar i interpretar dades i informació de l'àmbit de la Química i de les Biociències.
 • Utilitzar noves tècniques i noves eines de la Ciència Química.
 • Dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts en els mateixos.
 • Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i biològiques.
 
A més, seràs capaç de:
 
 • Comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita i d'utilitzar l'anglès com a llengua estrangera.
 • Treballar en equip i en un entorn multidisciplinari.
 • Valorar l'impacte de la Química i les Biociències en el desenvolupament sostenible de la societat.
 • Incorporar arguments ètic-deontològics per treballar en un entorn professional de forma responsable.
 • Incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la professió.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge, necessàries per emprendre estudis posteriors, i de reconèixer la necessitat de la formació continuada per al teu adequat desenvolupament professional.