• GESPA

La recerca del Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals (GESPA) s'emmarca dins de l'enginyeria ambiental i la simulació molecular i de processos. El grup està constituït per un equip de científics multidisciplinaris que combinen l'enginyeria química, la biotecnologia i l'anàlisi amb un enfocament teòric-experimental per avançar en la sostenibilitat dels processos. L'objectiu és donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic, escassetat d'aigua i creixement poblacional.

LÍNIES DE RECERCA

Les principals línies de recerca del grup es focalitzen en tres grans àrees:

  1. Tractament i reutilització d'aigua: Desenvolupament de nous processos més eficients i sostenibles de desinfecció, oxidació avançada (AOP), adsorció, membranes, biofilms, eliminació de compostos orgànics recalcitrants mitjançant fongs i eliminació de nitrogen mitjançant nitrificació parcial i processos Anammox.
  2. Mitigació de l'impacte de gasos d'efecte hivernacle: Captura, transport, emmagatzematge i / o transformació de CO2, reducció d'emissions de N2O en tractament d'aigües i tractament de gasos fluorats.
  3. Creixement energètic sostenible: Valorització energètica de la biomassa, optimització de processos de biorefineria lignocel·lulòsica per a l'obtenció de biocombustibles de 2a i 3a generació i de resines fenòliques a partir de la lignina, i recerca de solvents alternatius més eficients i mediambientalment sostenibles.

 Aquestes àrees d'investigació es complementen amb dues grans línies transversals aplicables a les tres àrees anteriors:

Modelització molecular i de processos: Desenvolupament i aplicació d'equacions d'estat avançades (SAFT) per caracteritzacions termofísiques de solvents i fluids d'interès, simulacions de dinàmica molecular i Monte Carlo, dinàmica computacional de fluids (CFD), simulacions de procés (Aspen Hysys) i anàlisi de cicle de vida (ACV).

 

Dr. Fèlix Llovell Ferret – Coordinador del Grup

Professorat

Dra. Maria Auset Vallejo
Bioenginyeria
Dr. Jordi Díaz Ferrero
Química Analítica i Aplicada
Dr. Javier Fernández García
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Sra. Montserrat Gasser Rubinat
Química Analítica
Dr. Rafael González Olmos
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Fèlix Llovell Ferret
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Sr. Ramon Martí Ibañez
Química Analítica
Sra. Mª Jesús Montaña Castillo
Química Analítica
Dr. Xavier Ortiz Almirall
Departament de Química Analítica i Aplicada
Sr. Damià Palmer Comas
Dr. Josep Oriol Pou Ibar
Enginyeria Química