Màsters

MÀSTER EN QUÍMICA ANALÍTICA

Aporta els coneixements teòrics i pràctics d’instrumentació analítica per formar professionals i investigadors amb un perfil aplicat a la recerca i al desenvolupament de productes, processos i serveis en els sectors industrials relacionats amb la química analítica. El màster transmet coneixements avançats de les diferents disciplines de la química analítica, que permeten a l’alumne identificar i raonar problemes, desenvolupar i aplicar idees originals i integrar nous coneixements durant la seva vida professional.

El Màster en Química Analítica permet afrontar de forma global un procés analític (avenços en química analítica, identificació i caracterització estructural). A més, emfatitza en el coneixement de les diverses matrius a les quals aplicar processos analítics. Així, es treballa amb matrius d’origen agrari, alimentari i farmacèutic, a més d’aprofundir en el coneixement de la contribució de la química analítica a la conservació i millora del medi ambient. 

 

Més informació

MÀSTER EN QUÍMICA FARMACÈUTICA

El Màster en Química Farmacèutica forma professionals amb un perfil aplicat a la recerca i al desenvolupament de productes, processos i serveis en els diferents sectors industrials relacionats amb la química farmacèutica. En conseqüència, proporciona una visió general de tot el procés de R+D d'un fàrmac en les seves fases de Recerca i Producció.

S'estructura en 5 mòduls: 1) Mòdul Transversal: Química Farmacèutica i Gestió de Projectes. 2) Mòdul de Recerca: Eines computacionals per al disseny i selecció de molècules candidates, síntesis i tècniques espectroscòpiques d'identificació i caracterització 3) Mòdul de Producció: Coneixements específics sobre la producció industrial de fàrmacs. 4) Mòdul de Matèries Optatives: Complementa els coneixements adquirits en els mòduls previs mitjançant dues matèries optatives. 5) Treball Final de Màster.Més informació

MÀSTER EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS

El Màster en Ciència i Enginyeria de Materials està centrat en el coneixement de la relació estructura-propietats dels materials, per sintetitzar i dissenyar nous materials amb propietats específiques. L’alumne coneixerà com el desenvolupament de nous materials està relacionat amb l’avenç tecnològic (materials avançats), de quina manera es pot caracteritzar l’estructura (caracterització de materials) i com es pot modificar. Les diferents matèries que componen el programa introdueixen a l’alumne en el camp dels materials nanoestructurats i les seves aplicacions tecnològiques. Les pràctiques de laboratori i treball experimental ocupen prop del 50% de crèdits. A més, algunes assignatures s’imparteixen en anglès. 

 

Més informació

MÀSTER EN ENGINYERIA QUÍMICA

Proporciona els coneixements per al disseny, la gestió i el control dels processos productius químics i biotecnològics emprats en les plantes industrials de procés. El màster aporta les eines per al desenvolupament, recerca i preparació de productes, processos i serveis, així com per a la gestió industrial i l’optimització de costos amb excel·lència en l’aplicació de tècniques, fins i tot en camps que se situen a la frontera de l’enginyeria, com poden ser la biotecnologia o la nanotecnologia. Els estudiants desenvolupen les seves qualitats en tres perfils: professional, empresarial i investigador. El programa s’estructura entorn del projecte d’una instal·lació industrial i capacita per assumir càrrecs de direcció general i tècnica.

 Més informació

MÀSTER EN BIOENGINYERIA

Forma futurs professionals en recerca i innovació d’alt nivell en els diferents sectors productius industrials, alimentaris o biomèdics. El programa inclou continguts de perfil tecnològic com bioreactors i bioprocessos, bioinformàtica, disseny i simulació de bioprocessos i microbiologia industrial. També inclou continguts científics com enginyeria de teixits, biomaterials, aplicacions de genòmica i proteòmica, que introdueixen en els camps de recerca amb major activitat i projecció. El màster s’articula sobre una estreta relació amb el sector industrial que es concreta en la participació de professionals d’empreses en el Claustre de Professors, així com la possibilitat de realitzar tota o part del treball final de màster en empreses.


 


Més informació

MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

L’objectiu d’aquest màster és formar els professionals que requereix la societat amb les atribucions de la professió de l’enginyeria industrial segons la seva regulació legislativa. Entre les competències adquirides estan el projecte, càlcul, disseny, recerca, innovació i desenvolupament de productes, processos, instal·lacions i plantes industrials. Els professionals també estaran capacitats per a la planificació estratègica aplicada a sistemes constructius i de producció, de qualitat i gestió mediambiental, la gestió tècnica i econòmica de projectes, i l’exercici de funcions de direcció general i direcció tècnica.

Durant la realització del màster, l’alumne desenvoluparà les competències professional (preparació per a l’exercici de la professió de l’enginyeria industrial), empresarial (orientant-se a la creació i direcció d’empreses de base tecnològica) i investigadora. El professional serà capaç d’innovar, investigar i desenvolupar la seva carrera en un entorn multilingüe, en empreses, centres de recerca i centres tecnològics.


Més informació