Més Informació Sol·licitar Admissió

Perfil d'ingrès

A més de la titulació universitària requerida, el perfil de l'estudiant del Màster és aquella persona amb interès en:

  • Conèixer, elaborar i interpretar els productes financers existents i els seus diferents mercats i marc legal.
  • Conèixer el funcionament dels mercats de capitals i del sistema financer i les seves institucions.
  • Exercir com a professional en l'àmbit de l'assessorament i gestió de d'inversions i de les finances corporatives.

Es tracta de persones que desitgin obtenir les capacitats per prendre decisions de tipus financer tendents a:

  • Dissenyar, planificar, analitzar i gestionar carteres d'inversió tant per a clients particulars, patrimonis familiars o empreses, a través de serveis de Banca Privada o Personal.
  • Prendre decisions d'inversió i finançament en l'àmbit empresarial o de la banca d'inversió.

A qui va dirigit?

El Màster en Gestió Patrimonial va dirigit a graduats de les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Finances i Comptabilitat i titulacions afins, siguin acabats de graduar o amb experiència laboral prèvia. També poden accedir alumnes interessats en les finances que provinguin d'altres titulacions (de l'àmbit científic, com Enginyeria, Matemàtiques o Físiques, o de l'àmbit social), prèvia realització dels crèdits complementaris de formació que estableixi la Comissió d'Admissions.

Via d'accès

Per accedir al Màster en Auditoria i Control de Gestió has d'estar en possessió d'un títol universitari espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que facultin al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

També podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per IQS que acreditin un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que facultin al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del com estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Normativa de trasllats

L'accés d'alumnes nacionals o estrangers procedents de Graus de l'EEES, Diplomatures o Llicenciatures afins serà resolt per la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica, que estudiarà cada cas i establirà el reconeixement de crèdits oportú.

Per a estudiants d'altres països membres de la Unió Europea o dels Estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals és necessari estar en possessió d'un títol que al país d'origen permeti accedir als estudis equivalents de grau. Per a estudiants procedents de la resta de països, és necessari haver superat la prova específica de la universitat.

Normes de permanència

L'estudiant ha d'aprovar íntegrament tots els crèdits planificats per poder obtenir el títol de Màster. Un curs acadèmic contempla dues convocatòries ordinàries; gener i juliol -per a les assignatures de primer semestre- i juny i juliol per a les assignatures de segon semestre o anuals. Si l'alumne no aprova una assignatura en les convocatòries ordinàries disposa de 2 convocatòries extraordinàries. Una vegada esgotades les 2 convocatòries extraordinàries, l'alumne pot sol·licitar a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica que s'estudiï el seu cas, acompanyant a la seva sol·licitud una exposició de motius. La CPJA podrà complementar aquesta informació consultant al coordinador del Màster. En el cas de no superar l'assignatura posteriorment a la concessió de la convocatòria addicional, l'estudiant hauria d'abandonar el programa de Màster.

Descarregar Programa

Más Información Masters