Més Informació Sol·licitar Admissió

El Pla d'Estudis del Màster en Gestió Patrimonial i Financera s'ha definit considerant les necessitats de la pràctica professional i amb una adequada combinació de coneixements teòrics i pràctics. Cobreix les dues principals especialitzacions professionals en el camp de les finances: assessorament patrimonial i finances corporatives, amb una clara orientació professionalitzadora i una perspectiva internacional.

L'objectiu és preparar professionals amb una formació exhaustiva, internacional i interrelacionada, capaços d'assumir funcions tècniques i directives en els principals àmbits professionals de les finances.

Mòduls i Matèries

Les assignatures del Màster en Gestió Patrimonial i Financera s'estructuren en els següents mòduls:

Models i Productes Financers
(obligatori)

Principals models teòrics, a través de la seva aplicació pràctica dels diferents productes financers d'inversió i de finançament, tant de renda fixa, renda variable com a instruments derivats o productes híbrids.

Marc legal i metodologia
(obligatori)

A través del coneixement dels mercats financers, variables macroeconòmiques i polítiques monetàries, s'estudia com tenir-los en compte en les decisions d'inversió i finançament a les empreses. 

 

Anàlisi comptable (obligatòria)
Es desenvolupen els aspectes per dissenyar estratègies d'inversió en accions i deute corporatiu derivades dels resultats de l'anàlisi financer de diferents perfils d'empreses, tant financeres com no financeres. 

Anàlisi, Valoració i Gestió de Productes Financers (optatiu)
Treballaràs en mètodes avançats de valoració de productes financers, i diferents models de gestió de carteres i planificació financera.

Finances corporatives (optatiu)
Estudi de mètodes de valoració d'empreses i de gestió del risc empresarial, analitzant també operacions societàries de fusió i adquisició, així com les activitats de Private Equity i Venture Capital.

Pràctiques en empreses (obligatori)
Pràctiques en una institució d'inversió, entitat financera o empresa del sector financer. 

Treball final de Màster (obligatori)
En coordinació amb entitats col·laboradores

Asignatures del pla d'estudis

CONSULTA EL PLA D'ESTUDIS

Mòdul obligatori

 
ANÀLISI COMPTABLEECTS
     Gestió Financera en l’Empresa3
     Matemàtiques de les Operacions Financeres3
     Finances Empresarials Internacionals3
     Anàlisi d’Estats Financers3
MODELS I PRODUCTES FINANCERSECTS
     Productes de Renda Fixa3
     Productes de Renda Variable3
     Instruments Derivats3
     Teoria i Gestió de Carteres3
     Assegurances, Fons i Societats d’Inversió3
MARC LEGAL I METODOLOGIA
ECTS
     Mercats i Política Monetària3
     Mètodes Quantitatius i Previsions3
     Marc Legal i Ètica de les Finances3

Mòduls optatius

 
ANÀLISI, VALORACIÓ I GESTIÓ DE PRODUCTES FINANCERSECTS
     Gestió de Carteres i Planificació Financera4
     Preparació per a CFA I4
     Productes Financers Avançats4
FINANCES CORPORATIVESECTS
     Preparació per a CFA I4
     Fusions i adquisicions4
     Venture Capital i Private Equity Investment4

* S'ha d'escollir un mòdul optatiu

Mòdul obligatori

ECTS
     Pràctiques en Empreses6
     Treball Final de Màster (TFM)6

ECTS: European Credit Transfer System

El pla d'estudis del Màster en Gestió Patrimonial i Financera ha estat dissenyat per a una dedicació a temps complet durant un any. No obstant això, es podrà autoritzar individualment, als qui ho sol·licitin, cursar-lo a temps parcial.

El pla d'estudis del màster consta de 60 crèdits ECTS distribuïts en un curs acadèmic. Les assignatures seran impartides per col·laboradors acadèmics d'IQS i de l'IEF.

Pràctiques en Empresa i Treball Final de Màster

Les Pràctiques en Empresa seran obligatòries i podran ser de jornada completa, matí o tarda. Aquestes pràctiques es realitzaran en institucions i entitats de reconegut prestigi del sector financer.

El Treball Final de Màster (TFM) té com a finalitat que l'alumne apliqui de manera pràctica els coneixements adquirits durant el Màster en el desenvolupament d'un projecte d'interès professional en l'àmbit de les finances, sota la direcció d'un professor del Màster.

En el TFM es requerirà que l'alumne sigui capaç de realitzar el corresponent informe escrit sobre el treball desenvolupat, presentar-lo de manera oral i realitzar la defensa del mateix davant del tribunal que es determini.

Descarregar Programa

Más Información Masters