Més Informació Sol·licitar Admissió

El Pla d'Estudis del Màster en Gestió Patrimonial i Financera s'ha definit considerant les necessitats de la pràctica professional i amb una adequada combinació de coneixements teòrics i pràctics. Cobreix les dues principals especialitzacions professionals en el camp de les finances: assessorament patrimonial i finances corporatives, amb una clara orientació professionalitzadora i una perspectiva internacional.

L'objectiu és preparar professionals amb una formació exhaustiva, internacional i interrelacionada, capaços d'assumir funcions tècniques i directives en els principals àmbits professionals de les finances.

Mòduls i Matèries

Les assignatures del Màster en Gestió Patrimonial i Financera s'estructuren en els següents mòduls:

Models i Productes Financers
(obligatori)

Principals models teòrics, a través de la seva aplicació pràctica dels diferents productes financers d'inversió i de finançament, tant de renda fixa, renda variable com a instruments derivats o productes híbrids.

Marc legal i metodologia
(obligatori)

A través del coneixement dels mercats financers, variables macroeconòmiques i polítiques monetàries, s'estudia com tenir-los en compte en les decisions d'inversió i finançament a les empreses. 

 

Anàlisi comptable (obligatòria)
Es desenvolupen els aspectes per dissenyar estratègies d'inversió en accions i deute corporatiu derivades dels resultats de l'anàlisi financer de diferents perfils d'empreses, tant financeres com no financeres. 

Anàlisi, Valoració i Gestió de Productes Financers (optatiu)
Treballaràs en mètodes avançats de valoració de productes financers, i diferents models de gestió de carteres i planificació financera.

Finances corporatives (optatiu)
Estudi de mètodes de valoració d'empreses i de gestió del risc empresarial, analitzant també operacions societàries de fusió i adquisició, així com les activitats de Private Equity i Venture Capital.

Pràctiques en empreses (obligatori)
Pràctiques en una institució d'inversió, entitat financera o empresa del sector financer. 

Treball final de Màster (obligatori)
En coordinació amb entitats col·laboradores

Asignatures del pla d'estudis

CONSULTA EL PLA D'ESTUDIS

Mòdul obligatori

 
Anàlisi ComptableECTS
Gestió Financera en l’Empresa3
Matemàtiques de les Operacions Financeres3
Finances Empresarials Internacionals3
Anàlisi d’Estats Financers3
Models i Productes FinancersECTS
Productes de Renda Fixa3
Productes de Renda Variable3
Instruments Derivats3
Teoria i Gestió de Carteres3
Assegurances, Fons i Societats d’Inversió3
Marc Legal i Metodologia
ECTS
Mercats i Política Monetària3
Mètodes Quantitatius i Previsions3
Marc Legal i Ètica de les Finances3

Mòduls optatius

 
Anàlisi, Valoració i Gestió de Productes FinancersECTS
Gestió de Carteres i Planificació Financera4
Planificació Fiscal i Successòria del Patrimoni4
Productes Financers Avançats4
Finances CorporativesECTS
Valoració d'Empreses i Gestió del Risc3
Fusions i adquisicions3
Venture Capital i Private Equity Investment3
Govern Corporatiu3

* S'ha d'escollir un mòdul optatiu

Mòdul obligatori

ECTS
Pràctiques en Empreses6
Treball Final de Màster (TFM)6

ECTS: European Credit Transfer System

El pla d'estudis del Màster en Gestió Patrimonial i Financera ha estat dissenyat per a una dedicació a temps complet durant un any. No obstant això, es podrà autoritzar individualment, als qui ho sol·licitin, cursar-lo a temps parcial.

El pla d'estudis del màster consta de 60 crèdits ECTS distribuïts en un curs acadèmic. Les assignatures seran impartides per col·laboradors acadèmics d'IQS i de l'IEF.

Pràctiques en Empresa i Treball Final de Màster

Les Pràctiques en Empresa seran obligatòries i podran ser de jornada completa, matí o tarda. Aquestes pràctiques es realitzaran en institucions i entitats de reconegut prestigi del sector financer.

El Treball Final de Màster (TFM) té com a finalitat que l'alumne apliqui de manera pràctica els coneixements adquirits durant el Màster en el desenvolupament d'un projecte d'interès professional en l'àmbit de les finances, sota la direcció d'un professor del Màster.

En el TFM es requerirà que l'alumne sigui capaç de realitzar el corresponent informe escrit sobre el treball desenvolupat, presentar-lo de manera oral i realitzar la defensa del mateix davant del tribunal que es determini.

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.