Més Informació Sol·licitar Admissió

Perfil d'ingrés

El Màster Universitari en Auditoria i Control de Gestió d'IQS School of Management va dirigit a titulats procedents de titulacions de Grau o Llicenciatura en alguna de les següents àrees de coneixement:
 

  • Administració i Direcció d'Empreses
  • Economia
  • Gestió Mercantil i Financera
  • Comptabilitat i Auditoria
  • Enginyeries
  • Dret


Les sol·licituds dels candidats procedents d'altres titulacions interessats a cursar aquest màster, seran estudiades per la Comissió d'Admissions que a la vista del currículum del candidat, s'informarà dels complements formatius necessaris per a la inscripció al màster.

Via d'accès

Per accedir al Màster en Auditoria i Control de Gestió has d'estar en possessió d'un títol universitari espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que facultin al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

També podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per IQS que acreditin un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que facultin al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del com estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Normativa de trasllats

L'accés d'alumnes nacionals o estrangers procedents de Graus de l'EEES, Diplomatures o Llicenciatures afins serà resolt per la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica, que estudiarà cada cas i establirà el reconeixement de crèdits oportú.

Per a estudiants d'altres països membres de la Unió Europea o dels Estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals és necessari estar en possessió d'un títol que al país d'origen permeti accedir als estudis equivalents de grau. Per a estudiants procedents de la resta de països, és necessari haver superat la prova específica de la universitat.

Normes de permanència

L'estudiant ha d'aprovar íntegrament tots els crèdits planificats per poder obtenir el títol de Màster.

 

Un curs acadèmic contempla dues convocatòries ordinàries, gener i juliol per a les assignatures de primer semestre, i juny i juliol per a les assignatures de segon semestre o anuals, en el supòsit que hi fossin
 
Si l'alumne no aprova una assignatura en les convocatòries ordinàries disposa de 2 convocatòries extraordinàries. Una vegada esgotades les 2 convocatòries extraordinàries, l'alumne pot sol·licitar a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica que s'estudiï el seu cas, acompanyant a la seva sol·licitud una exposició de motius. La CPJA podrà complementar aquesta informació consultant al coordinador del Màster. En el cas de no superar l'assignatura posteriorment a la concessió de la convocatòria addicional, l'estudiant hauria d'abandonar el programa de Màster.

Descarregar Programa

Más Información Masters