Més Informació Sol·licitar Admissió

El Pla d'Estudis del Màster s'ha definit tenint en compte l'anàlisi de referents externs i interns, i estableix un àmbit de contingut que cobreix dues especialitzacions professionals de primer ordre en el camp de la comptabilitat i l'auditoria: l'auditoria de comptes i el control de gestió, amb una clara orientació professionalitzadora i una perspectiva internacional.

Mòduls i Matèries

Les assignatures que conformen el programa del Màster Universitari en Auditoria i Control de Gestió s'estructuren al voltant de set mòduls de contingut, amb l'estructura següent:

Mòdul troncal (obligatori)
El seu contingut se centra en la Direcció Financera Corporativa cobrint els aspectes bàsics del control de gestió i l'auditoria financera. Des del punt de vista del control de gestió es cobreix tant l'anàlisi financera avançada com la valorització d'empreses. Addicionalment es proveeix als alumnes amb una base comptable avançada que inclou la combinació de negocis i la consolidació d'estats financers. Des del punt de vista de l'auditoria financera es proveeix als alumnes amb la formació operacional requerida en termes de normes i procediments nacionals i internacionals que permeten la convalidació de l'examen d'aptitud per a l'accés al ROAC.

Auditoria de comptes (optatiu)
En aquesta matèria es treballa la normativa específica que regula l'exercici i els mètodes de treball de l'auditoria dels comptes anuals, els seus procediments específics, l'anàlisi de riscos i de control intern de les empreses, així com les implicacions del marc legal de l'empresa en els treballs d'auditoria.

Control de gestió (optatiu)
Consisteix en l'estudi dels principals mètodes i procediments comptables i financers que permeten elaborar indicadors rellevants per a la direcció de l'empresa en el seu procés de presa de decisions econòmiques.

Pràctiques en empreses (obligatori)
Consisteix en desenvolupar un treball en pràctiques en una empresa d'auditoria o/i en departaments financers i d'administració d'empreses durant el segon semestre del Màster.

Treball final de Màster (obligatori)
El seu contingut consisteix en la realització d'un treball proposat per la direcció del Màster i centrat en l'execució de treballs d'auditoria o en la consultoria comptable.

Planificació temporal

Els alumnes del Màster Universitari en Auditoria i Control de Gestió han de triar una de les dues matèries d'especialització (optatives): auditoria de comptes o control de gestió.

CONSULTA PLA D'ESTUDIS

Primer semestre. Mòduls OBLIGATORIS

MòdulsMatèriesAssignaturaCrèdits
 
 
Mòdul troncal
 
Anàlisi Financera Avançada
Comptabilitat Financera Avançada6
Combinacions de Negocis i Consolidació d'Estats Financers I
Anàlisi Financer i Valoració d'Empreses6
 
Auditoria Financera
Normes Tècniques i Internacionals d'Auditoria
Normes i Procediments d'Auditoria6
Total crèdits obligatoris primer semestre30


SEGON SEMESTRE. Mòduls OPTATIUS 

MòdulsMatèriesAssignaturaCrèdits
 
 
Auditoria de Comptes
 
Normes d'Auditoria
Consolidació d'Estats Financers II
Normes Internacionals de Comptabilitat
Gestió de Riscos i Control Intern3
 
Marc legal Auditoria
Dret de societats, Concursal i Govern Corporatiu3
Fiscalitat de l'Empresa3
 
 
Control de Gestió
 
Control econòmic i financer
Control Pressupostari i de Gestió
Anàlisi d'Inversions
Finances Empresarials Internacionals
 
Operativa legal i financera
Gestió de Riscos i Serveis Bancaris
Operacions i serveis bancaris
Total crèdits optatius segon semestre
(NOTA: l'oferta d'un mòdul està condicionada a un nombre mínim d'estudiants interessats)
36


SEGON SEMESTRE. Mòduls OBLIGATORIS

MòdulsMatèriesAssignaturaCrèdits
Pràctiques en empresesPràctiques en empresesPràctiques en empreses6
Treball final de MàsterTreball final de MàsterTreball final de Màster6
Total crèdits obligatoris segon semestre12

ECTS: European Credit Transfer System

El Màster Universitari en Auditoria i Control de Gestió contempla la realització de 60 ECTS, distribuïts en un curs acadèmic. D'aquest total, 30 corresponen a assignatures obligatòries, 6 a les pràctiques obligatòries, altres 6 al Treball Final de Màster també obligatori, i 18 a les assignatures enquadrades en cadascuna de les 2 matèries d'especialització entre els quals l'alumne pot optar (optatius).

Treball Final de Màster

En iniciar-se el curs s'assigna un tutor que guiarà i supervisarà l'elaboració del Treball Final de Màster per part de l'alumne. El Treball Final de Màster (TFM) té com a finalitat que l'alumne apliqui tots els coneixements adquirits durant el Màster de forma pràctica en el desenvolupament d'un treball basat en un projecte d'interès professional en l'àmbit de la comptabilitat o l'auditoria.

El tema serà proposat pel Director del Màster. En el TFM es requerirà que l'alumne sigui capaç de realitzar el corresponent informe escrit sobre el treball desenvolupat, presentar-ho de manera oral i realitzar la defensa del mateix davant el tribunal que es determini.

Descarregar Programa

Más Información Masters