Més Informació Sol·licitar Admissió

Perfil d'ingrés

El Màster en Bioingeniería va dirigit a graduats o llicenciats en Bioquímica, Biotecnologia, Química, Enginyeria Química, Farmàcia, Biologia, Enginyeria en Sistemes Biològics, Nanociències, Ciències Biomèdiques o unes altres.

La Comissió d'Admissions estudiarà cada candidatura i, si és necessari, elaborarà el contingut dels complements formatius a realitzar, segons la titulació d'accés.El Màster en Bioenginyeria va dirigit a graduats (llicenciats, enginyers) de diferents disciplines, des de Bioquímica, Biotecnologia, Química, Enginyeria Química, Farmàcia, Biologia, Veterinària, Ciències Ambientals, Enginyeria Agrònoma o unes altres.

Via d'accès

Segons la titulació d'accés, es requereixen els següents complements formatius:

 

  • Titulats en Biotecnologia: no requeriran de complements formatius.
  • Titulats en Química, Enginyeria Química, Farmàcia, Enginyeria de Sistemes Biològics, Biologia, Bioquímica, Ciències Biomèdiques i altres titulacions: la Comissió d'Admissió del Màster estudiarà cada cas particular i elaborarà el contingut dels Complements Formatius que ha de realitzar el candidat.


 

Els Complements Formatius que pugui requerir un alumne i que s'hagin establert en el procés d'admissió, no formen part del Màster Universitari en Bioenginyeria per la Universitat Ramon Llull. Aquests podran cursar-se a qualsevol Universitat sempre que pugui acreditar els continguts i consecució de les competències corresponents. IQS podrà proporcionar cursos específics corresponents als Complements Formatius més comuns durant el mes de Setembre de cada any abans de l'inici del Màster. La superació dels Complements Formatius personalitzats per a cada alumne ha d'acreditar-se abans de l'inici del Màster.

Normativa de trasllats

L'accés d'alumnes nacionals o estrangers procedents de Graus de l'EEES, Diplomatures o Llicenciatures afins serà resolt per la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica, que estudiarà cada cas i establirà el reconeixement de crèdits oportú.
 
Per a estudiants d'altres països membres de la Unió Europea o dels Estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals és necessari estar en possessió d'un títol que al país d'origen permeti accedir als estudis equivalents de grau. Per a estudiants procedents de la resta de països, és necessari haver superat la prova específica de la universitat.

 

Normes de permanència

L'estudiant ha d'aprovar íntegrament tots els crèdits planificats per poder obtenir el títol de Màster.
 
Un curs acadèmic contempla dues convocatòries ordinàries; febrer i setembre -per a les assignatures de primer semestre- i juny i setembre per a les assignatures de segon semestre o anuals. Si es donés la circumstància que un alumne tingués més de 36 ECTS no superats en el primer curs, no seria autoritzat a iniciar la Tesi de Màster.
 
Si l'alumne no aprova una assignatura en les convocatòries ordinàries disposa de 2 convocatòries extraordinàries. Una vegada esgotades les 2 convocatòries extraordinàries, l'alumne pot sol·licitar a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica que s'estudiï el seu cas, acompanyant a la seva sol·licitud una exposició de motius. La CPJA podrà complementar aquesta informació consultant al coordinador del Màster. En el cas de no superar l'assignatura posteriorment a la concessió de la convocatòria addicional, l'estudiant hauria d'abandonar el programa de Màster.

 

Descarregar Programa

Más Información Masters