Més Informació Sol·licitar Admissió

L'extensió del Màster és de 90 crèdits ECTS, estructurats en dos semestres lectius de 30 crèdits ECTS, més un tercer semestre de 30 crèdits per a la realització d'un Treball de Fi de Màster, que ha de ser presentada en sessió pública i defensada davant un Tribunal.

Mòdul Tecnològic

Desenvolupa els fonaments i les aplicacions de les tecnologies transversals en l'àmbit de les biotecnologies d' aplicació general en els diferents sectors industrials.
 

Semestre 1

Matèries  ECTS
Enginyeria Genètica Avançada 4
Bioreactors i Bioprocessos/Biologics in New Therapies  / 4
Bioinformatics and Data Science 4
Disseny d'Experiències 3
Microbiologia Industrial 3
Genetic and Metabolic Engineering Laboratory 9


Mòdul de Gestió i Ètica

Correspon a matèries de complements no técnico-científics que són rellevants per al desenvolupament professional en l' àmbit de la bioenginyeria.

Semestre 1Matèries ECTS
 Bioètica3
Semestre 2   
 Gestió de Projectes, Qualitat i Propietat Intel·lectual 3


Mòdul Específic

Analitza i proporciona coneixements dels diversos camps d' utilització de les eines biotecnològiques en un ampli ventall d' aplicacions, sense especialitzar-se en sectors industrials concrets.
 

Semestre 2

Matèries  ECTS
Biologa Sintética 3
Pilot Plant Workship/Human Health Workshop 3
Modelització de Biomolècules 3
Disseny i Aplicació de Biomaterials 3
Avenços en Enginyeria de Teixits 3
Aplicacions de la genòmica, Proteòmica i HTS 3
From Gene to Product Laboratory 9


Mòdul Treball de Fi de Màster

Realització d'un projecte individual de recerca (Treball de Fi de Màster) en un grup de recerca i sota la tutela d'un professor del màster.
 

Semestre 3

Matèries  ECTS
Treball de Fi de Màster                                 30


El Màster en Bioenginyeria dóna accés als estudis de Doctorat.

Línies de recerca

Els laboratoris del Departament de Bioenginyeria on realitzar el Treball de Fi de Màster i les seves línies de recerca són:

Laboratori de Bioquímica

Enginyeria de proteïnes i enzimologia de glicosidases i glicosiltransferases.

Dianes terapèutiques en malalties infeccioses.

Proteïnes amiloides en malalties neurodegeneratives.

Biocatàlisi: redisseny enzimàtic, evolució dirigida d'enzims, i enginyeria metabòlica.

Enginyeria metabòlica per a la producció de glicoglicerolípids.

Bioinformàtica i modelització molecular de sistemes biològics.

Laboratori de Biomaterials

Nanopartícules polimèriques sensibles a un estímul per alliberament controlat de fàrmacs.

Disseny de superfícies biomimètiques amb senyalització cel·lular química i mecànica. Smart surfaces.

Disseny i fabricació de scaffolds per a la regeneració de teixit ossi i cartilaginós

Laboratori de Microbiologia

Micotoxines i floridures productores.

Aspectes microbiològics de la teràpia fotodinàmica.

Seguretat alimentària i mediambiental.

Laboratori de Bioprocessos

Expressió de proteïnes recombinants i metabòlits, millora i optimització de bioprocessos i bioreactors.

Obtenció d'àcids grassos poliinsaturats mitjançant via biotecnològica.

Utilització de subproductes industrials per a l'obtenció de productes biotecnològics d'alt valor afegit.

Aïllament de productes per processos de bioseparació.

Laboratori d'Enginyeria de Teixits

Disseny i síntesis de biomaterials nanomètrics anàlegs a matrius extracel·lulars.

Desenvolupament d'ambients tridimensionals instructius per a diferenciació funcional de cèl·lules mares.

Reprogramació ambiental de cèl·lules adultes per al seu ús en plataformes de medicina regenerativa.

Impacte de l'entorn hemodinàmic en la funcionalitat de les cèl·lules vasculars.

Administració controlada de fàrmacs en dispositius vasculars.

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.