Més Informació Sol·licitar Admissió

Perfil d'ingrés

El Màster en Ciència i Enginyeria de Materials va dirigit a graduats en química, farmàcia, enginyeria química, bioquímica, biotecnologia o nanotecnologia, o a titulats superiors (llicenciats i enginyers) de les mateixes àrees, que vulguin ampliar o orientar la seva carrera professional cap a l'àrea de materials. Una vegada titulat, et permetrà exercir com a professional en recerca, desenvolupament i innovació d'alt nivell en la indústria o desenvolupar la teva carrera acadèmica amb la posterior realització d'un doctorat.

Via d'accés

Per accedir al Màster en Ciència i Enginyeria de Materials serà necessari estar en possessió d'un títol universitari espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que facultin al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

 
També podran accedir els titulats dels sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per IQS que acreditin un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que facultin al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del com estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

a) No requeriran, en general, de complements formatius:

  • Grau en Química, Llicenciatura en Química o titulacions equivalents.
  • Graus en Enginyeria Química, Enginyeria de Materials o titulacions equivalents.
  • Graus en Nanotecnologia o equivalents.

 

b) Podran requerir de complements formatius previs a l'inici del Màster:

  • Grau en Tecnologies Industrials, Física o titulacions equivalents.
  • Grau o Llicenciatura en Farmàcia o titulació equivalents
  • Graus o Llicenciatures en Bioquímica, Biotecnologia o titulacions equivalents
  • Graus en Ciències Ambientals o titulacions equivalents
  • Titulacions provinents de països no europeus

 

La Comissió Assessora del Màster en Ciència i Enginyeria de Materials estudiarà cada cas particular i elaborarà el contingut dels Complements de Formació que ha de realitzar el candidat. La següent taula mostra els complements formatius proposats, que en qualsevol cas seran corroborats o modificats per la comissió assessora en funció de l'estudi individualitzat del candidat.

 

TitulacióComplements formatius
Grau en Tecnologies Industrials, Física o equivalents- Química Inorgànica i Química Orgànica
- Materials i Biomaterials
- Determinació Estructural (tècniques identificatives)
Grau o Llicenciatura en Farmàcia o equivalents- Materials i Biomaterials
Grau o Llicenciatura en Bioquímica, Biotecnologia o equivalents- Materials i Biomaterials
Graus en ciències ambientals o equivalents- Materials i Biomaterials
- Determinació Estructural (tècniques identificatives)
 

 

Normativa de trasllats

L'accés d'alumnes nacionals o estrangers procedents de Graus de l'EEES, Diplomatures o Llicenciatures afins serà resolt per la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica, que estudiarà cada cas i establirà el reconeixement de crèdits oportú.
 
Per a estudiants d'altres països membres de la Unió Europea o dels Estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals és necessari estar en possessió d'un títol que al país d'origen permeti accedir als estudis equivalents de grau. Per a estudiants procedents de la resta de països, és necessari haver superat la prova específica de la universitat.

Normes de permanència

L'estudiant ha d'aprovar íntegrament tots els crèdits planificats per poder obtenir el títol de Màster.

Un curs acadèmic contempla dues convocatòries ordinàries; febrer i setembre -per a les assignatures de primer semestre- i juny i setembre per a les assignatures de segon semestre o anuals. Si es donés la circumstància que un alumne tingués més de 36 ECTS no superats en el primer curs, no seria autoritzat a iniciar la Tesi de Màster.

Si l'alumne no aprova una assignatura en les convocatòries ordinàries disposa de 2 convocatòries extraordinàries. Una vegada esgotades les 2 convocatòries extraordinàries, l'alumne pot sol·licitar a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica que s'estudiï el seu cas, acompanyant a la seva sol·licitud una exposició de motius. La CPJA podrà complementar aquesta informació consultant al coordinador del Màster. En el cas de no superar l'assignatura posteriorment a la concessió de la convocatòria addicional, l'estudiant hauria d'abandonar el programa de Màster.

Descarregar Programa

Más Información Masters