Més Informació Sol·licitar Admissió

El Màster en Ciència i Enginyeria de Materials és un màster d'un any i mig de durada (90 ECTS) pel qual la mobilitat d'estudiants propis i d'acolliment es preveu a dos nivells:

a) mobilitat per realitzar el Treball de Final de Màster (TFM)

b) mobilitat per cursar el segon semestre corresponent a les matèries optatives del pla d'estudis (Mòdul d'Especialització i Mòdul Optatiu)

a) Mobilitat per realitzar el Treball de Final de Màster

Atès que els acords d'intercanvi es signen habitualment en el mes de maig de l'any anterior a la mobilitat, la forma preferent de realitzar intercanvis en el Màster en Ciència i Enginyeria de Materials serà durant el Treball Fi de Màster. Per això, els estudiants matriculats en el Màster en Química Analítica i que hagin cursat les matèries del primer i segon semestre del pla d'estudis podran sol·licitar, sempre que compleixin els requisits necessaris, poder realitzar parcialment o totalment el Treball Fi de Màster en una altra universitat, centre de recerca o empresa nacional o estrangera, amb la qual s'hagi establert un conveni de col·laboració amb aquesta finalitat.  

Així mateix, aquells estudiants d'altres universitats que estiguin cursant un Màster similar al Màster en Ciència i Enginyeria de Materials podran sol·licitar realitzar el seu Treball Fi de Màster en un dels grups de recerca d'IQS School of Engineering adscrits al Màster en Química Analítica, sempre quan prèviament s'hagi establert un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

En tots dos casos, la defensa del Treball de Final de Màster es realitzarà a la universitat d'origen de l'estudiant i l'assignació de crèdits correspondrà a la universitat en què es va matricular l'estudiant. El conveni de col·laboració entre ambdues institucions ha d'especificar la durada i dedicació de l'estudiant per a la realització del Treball Fi de Màster per a satisfer l'assignació de crèdits ECTS contemplat per cada pla d'estudis.

b) Mobilitat per cursar el segon semestre corresponent a les matèries optatives del pla d'estudis (Mòdul d'Especialització i Mòdul Optatiu)
 

Els estudiants del Màster en Ciència i Enginyeria de Materials podran sol·licitar, sempre que compleixin els requisits necessaris, poder estudiar el segon semestre corresponent a les matèries optatives del pla d'estudis (Mòdul d'Especialització i Mòdul Optatiu) en una universitat a escollir entre les quals s'hagin establert acords d'intercanvi d'estudiants i es restringirà als casos en els quals tots dos Màsters siguin altament equivalents en quant a competències i coneixements que adquireix l'estudiant. Després de l'aprovació del present Màster s'iniciaran les negociacions amb aquelles universitats amb les quals ja es disposa de convenis per a l'intercanvi a nivell del Grau en Química.

Així mateix, estudiants d'altres universitats amb les quals s'hagin establert acords d'intercanvi i que estiguin cursant un màster similar podran sol·licitar realitzar un semestre del Màster en Ciència i Enginyeria de Materials.

Amb la finalitat d'impulsar i facilitar la mobilitat i acolliment d'estudiants, la IQS School of Engineering compta amb un Servei de Relacions Internacionals.

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.