Més Informació Sol·licitar Admissió

El Màster en Ciència i Enginyeria de Materials és un màster d'un any i mig de durada (90 ECTS) pel qual la mobilitat d'estudiants propis i d'acolliment es preveu per realitzar el Treball de Final de Màster (TFM).

Mobilitat per realitzar el Treball de Final de Màster

Atès que els acords d'intercanvi es signen habitualment en el mes de maig de l'any anterior a la mobilitat, la forma preferent de realitzar intercanvis en el Màster en Ciència i Enginyeria de Materials serà durant el Treball Fi de Màster. Per això, els estudiants matriculats en el Màster en Ciència i Enginyeria de Materials i que hagin cursat les matèries del primer i segon semestre del pla d'estudis podran sol·licitar, sempre que compleixin els requisits necessaris, poder realitzar parcialment o totalment el Treball Fi de Màster en una altra universitat, centre de recerca o empresa nacional o estrangera, amb la qual s'hagi establert un conveni de col·laboració amb aquesta finalitat.  

Així mateix, aquells estudiants d'altres universitats que estiguin cursant un Màster similar al Màster en Ciència i Enginyeria de Materials podran sol·licitar realitzar el seu Treball Fi de Màster en un dels grups de recerca d'IQS School of Engineering adscrits al Màster en Ciència i Enginyeria de Materials, sempre quan prèviament s'hagi establert un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

En tots dos casos, la defensa del Treball de Final de Màster es realitzarà a la universitat d'origen de l'estudiant i l'assignació de crèdits correspondrà a la universitat en què es va matricular l'estudiant. El conveni de col·laboració entre ambdues institucions ha d'especificar la durada i dedicació de l'estudiant per a la realització del Treball Fi de Màster per a satisfer l'assignació de crèdits ECTS contemplat per cada pla d'estudis.

Descarregar Programa

Más Información Masters