Més Informació Sol·licitar Admissió

Perfil d'ingrés

Les condicions d'accés al Màster Universitari en Enginyeria Industrial per la Universitat Ramon Llull contemplen l'establert en l'Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer. En l'apartat 4.2 de l'annex de l'ordre s'estableixen aquestes condicions:

  • Podrà accedir al Màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial, qui hagi adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial i la seva formació d'acord amb la qual s'estableix en l'apartat 5 de l'abans citada Ordre Ministerial.
  • Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan, el títol de grau de l'interessat, acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca industrial, àdhuc no cobrint un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferts en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Industrial, d'acord amb la referida Ordre Ministerial.
  • Igualment, podran accedir a aquest Màster els qui estiguin en possessió de qualsevol altre títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'estableixin els complements de formació prèvia que s'estimin necessaris.

 

A més, es tindrà en compte l'acordat per les Conferències de Directors d'Enginyeria Tècnica Industrial i Enginyeria Industrial. En l'apartat 2 del document d'aquest acord, enviat a l’ANECA, es diu que el programa d'Enginyeria Industrial (Estudis de grau i màster) ha d'incloure:

  • Un mínim de 180 ECTS comuns entre grau i màster de matèries obligatòries de formació bàsica, obligatòries comunes a la branca industrial i de tecnologies específiques definides en l'O.M. CIN/351/2009. Les matèries de tecnologies específiques pertanyeran, almenys, a tres blocs diferents de tecnologies específiques definides en l'esmentada O.M., amb un mínim de 6 crèdits per cada bloc.
  • Un mínim de 24 ECTS, entre grau i màster, han de correspondre a matèries obligatòries que garanteixin les competències específiques de matemàtiques (incloent estadística), i almenys 12 ECTS han de correspondre a matèries obligatòries que garanteixin les competències específiques de física. Les esmentades competències es refereixen a les incloses dins del mòdul de formació bàsica de l'O.M. CIN/351/2009
  • Un mínim de 24 ECTS d'intensificació entre grau i màster
  • Un mínim de 24 ECTS sumant el Treball de Fi de Grau i el Treball de Final de Màster

 

Via d'accés

El camí natural d'accés al Màster Universitari en Enginyeria Industrial per la Universitat Ramon Llull és des del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. També podran accedir els que hagin cursat estudis de Grau en Enginyeria Industrial que compleixin amb l'O.M. CIN/351/2009 i els acords de les Conferències de Directors d'Enginyeria Tècnica Industrial i Enginyeria Industrial. Igualment, podran accedir a aquest Màster els qui estiguin en possessió de qualsevol altre títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'estableixin els complements de formació prèvia que s'estimin necessaris.

En el cas d'estudiants que no hagin estudiat a Espanya i ho hagin fet en un país de la UE o d'altres estats amb els quals Espanya hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat, els candidats per accedir a la universitat espanyola hauran de complir els requisits acadèmics exigits en els seus respectius sistemes educatius per accedir a les seves universitats.

Els candidats procedents de sistemes educatius estrangers que no es puguin acollir a l'opció anterior hauran d'homologar la seva titulació d'origen al títol espanyol de Batxillerat i superar les proves d'accés a la universitat (PAU).

Normativa de trasllats

L'accés d'alumnes nacionals o estrangers procedents de Graus de l'EEES o Llicenciatures afins serà resolt per la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica, que estudiarà cada cas i establirà el reconeixement de crèdits oportú.

Per a estudiants d'altres països membres de la Unió Europea o dels Estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals és necessari estar en possessió d'un títol que al país d'origen permeti accedir als estudis equivalents de grau. Per a estudiants procedents de la resta de països, és necessari haver superat la prova específica de la universitat.

Normes de permanència

L'estudiant ha d'aprovar íntegrament tots els crèdits planificats per poder obtenir el títol de Màster. Un curs acadèmic contempla dues convocatòries ordinàries; febrer i setembre -per a les assignatures de primer semestre- i juny i setembre per a les assignatures de segon semestre o anuals. Si es donés la circumstància que un alumne tingués més de 36 ECTS no superats en el primer curs, no seria autoritzat a iniciar assignatures del segon curs.

Si l'alumne no aprova una assignatura en les convocatòries ordinàries disposa de 2 convocatòries extraordinàries. Una vegada esgotades les 2 convocatòries extraordinàries, l'alumne pot sol·licitar a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica que s'estudiï el seu cas, acompanyant a la seva sol·licitud una exposició de motius. La CPJA podrà complementar aquesta informació consultant al coordinador del Màster. En el cas de no superar l'assignatura posteriorment a la concessió de la convocatòria addicional, l'estudiant hauria d'abandonar el programa de Màster.

Descarregar Programa

Más Información Masters