Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Pla d'estudis

El Màster en Enginyeria Industrial consta de 120 ECTS repartits en 6 mòduls. Temporalment els mòduls estan estructurats en tres semestres lectius de 30 ECTS més un quart semestre de 30 ECTS per a la realització del Treball de Fi de Màster. El Treball de Fi de Màster ha de ser presentat en sessió pública i defensat davant un tribunal.

Mòdul 1. Tecnologies Industrials

MatèriesECTSSemestreTipus
Tecnologia Elèctrica2,52OU 
Tecnologia Energètica2,52OU 
Enginyeria Tèrmica i de Fluids51OU 
Fabricació Integrada per Ordinador51OU  
Automatizació Industrial51OU 
Química Industrial52OU 
Tecnologia de Màquines52OU 


Mòdul 2. Gestió

MatèriesECTSSemestreTipus
Administració i Direcció d'Empreses52OU 
Organizació de l'Empresa Industrial51OU 
Gestió de Projectes de R+D+i51OU 


Mòdul 3. Instal·lacions, plantes i construccions complementàries

MatèriesECTSSemestreTipus
Construcció d'Edificacions industrials51OU 
Instal·lacions en Edificacions52OU 
Enginyeria de Transports52OU 


Mòdul 4. Especialització

MatèriesECTSSemestreTipus
Especialitat en Tecnologia Mecànica
Sistemes Mecànics Avançats63OP 
Mecànica Experimental43OP 
Enginyeria de Diseny Industrial43OP 
Especialitat en Tecnologia Elèctrica
Generació i Transport d'Energia Elèctrica63OP 
Instal·lacions Eelèctriques43OP 
Control de Màquines i Accionaments Elèctrics43OP 
Especialitat en Tecnologia Química
Indústria de Procesos Químics63OP 
Reactors Químics43OP 
Equips de la Indústria Química43OP 
Especialitat en Tecnologia de Materials
Enginyeria de Materiales Avançats63OP 
Caracterització de Materials43OP 
Enginyeria de Superfícies43OP 
Especialitat Tecnologia Energètica
Eficiència Energètica63OP 
Energies Renovables43OP 
Enginyeria Sostenible43OP 
Direcció d'empreses
Direcció de l'Empresa Industrial63OP 
Investigació de Mercat43OP 
Emprendendoria43OP 


Mòdul 5. Optativitat

MatèriesECTSSemestreTipus
Itinerari 1   
Veure nota a peu de taula163OP
Itinerari 2   
Veure nota a peu de taula163OP
Itinerari 3   
Veure nota a peu de taula163OP


Mòdul 6. Treball de Fi de Màster

MatèriesECTSSemestre
Treball de Fi de Màster30


Itinerari 1: Previst per a estudiants que han cursat el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (perfil A segons el document de les Conferències de Directors d'Enginyeria Tècnica Industrial i d'Enginyeria Industrial) i vulguin potenciar l'adquisició de competències relacionades amb la recerca, el desenvolupament i la innovació. Seria el camí preferent per a aquells que vulguin continuar amb els estudis de doctorat. 


Itinerari 2: Estudiants que han cursat el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (perfil A segons el document de les Conferències de Directors d'Enginyeria Tècnica Industrial i d'Enginyeria Industrial) i vulguin potenciar l'adquisició de competències relacionades amb l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial mitjançant la realització de pràctiques en empreses o centres amb activitat en l'àmbit de l'Enginyeria Industrial. Poden fer una estada de pràctiques en empreses, centres tecnològics, oficines d'enginyeria o laboratoris de recerca per un total de 16 crèdits.


Itinerari 3: Per permetre fer els complements de formació, dins del màster, a estudiants que han cursat un grau relacionat amb l'enginyeria, i compleixen parcialment amb els requeriments de l'Ordre Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrer (perfil B segons el document acordat per les Conferències de Directors d'Enginyeria Tècnica Industrial i Enginyeria Industrial) i estudiants que han cursat graus, que per complir els requeriments de l'Ordre Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrer han de fer complements dins i fora del màster (perfil C segons el document acordat per les Conferències de Directors d'Enginyeria Tècnica Industrial i d'Enginyeria Industrial). Es recomana que cursin matèries de tres tecnologies específiques, amb un mínim de 6 ECTS per cadascuna, d'entre les següents: Mecànica, Elèctrica, Química Industrial, Tèxtil i Electrònica industrial. És per això que els alumnes que necessitin complements en el màster han de poder escollir assignatures optatives del mòdul M4 en cas que necessitin cursar matèries de Tecnologies Específiques. Podrien combinar dues assignatures d'especialització del mòdul 4 (ambdues de 6 crèdits) amb una del mòdul d'optativitat de 4 crèdits.


El Màster dóna accés a estudis de doctorat. En l'actualitat la Universitat Ramon Llull ofereix el programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química amb repetides mencions de qualitat i actualment amb Mencions cap a l'excel·lència amb validesa per al període 2011-2012 a 2013-2014 (BOE, Resolució de 6 d'octubre de 2011 de la Secretaria General d'Universitats del Ministeri d'Educació).

Línies de recerca


Durant la realització del Màster realitzaràs pràctiques en els laboratoris d’IQS que desenvolupen les següents línies de recerca orientatives per realitzar la Tesi de Màster:
Enginyeria de productes i processos industrials

Modelatge i simulació de productes i processos industrials.

Extensometria i mesuraments mecànics.

Tecnologies noves de fabricació.

Fabricació Additiva.

Laboratori SEAT.

Recerca d'operacions.

Planificació i organització de la producció.

Tecnologia energètica

Eficiència energètica

Mitjans de transport elèctrics.

Distribució d'energia elèctrica en xarxes.

Combustibles alternatius.

Aprofitament d'energia solar tèrmica i fotovoltaica.

Tecnologia de materials

Formulació de materials polimèrics.

Laboratori físic i virtual de materials i composites.

Síntesi i aplicacions de materials biocompatibles.

Desenvolupament de materials per a fabricació additiva.

Enginyeria de superfícies.