Més Informació Sol·licitar Admissió

Perfil d'ingrés

El Màster Universitari en Gestió d'Empreses Industrials d’IQS School of Management va dirigit a titulats procedents de l'àmbit tècnic, per la qual cosa, per al seu accés, es requerirà estar en possessió del títol de graduat o graduada de l’estructura universitària actual o de llicenciat, enginyer o enginyer tècnic, en l'estructura prèvia a l'Espai Europeu d'Educació Superior. L'admissió al Màster està contemplada, també, per a alumnes de graus afins de l'EEES o en cadascuna de les circumstàncies previstes en la legislació vigent per a estudiants estrangers no pertanyents a l'EEES.

 

En relació amb les diferents possibilitats d'accés, les opcions preferents referides als títols de graduat o graduada són els corresponents a les àrees de coneixement de:
 
-Ciències.

-Ciències de la Salut.

-Enginyeries i Arquitectura.

 

O, en el seu cas, a les enginyeries, arquitectura, enginyeries tècniques o llicenciatures pertanyents a les àrees de Ciències i Ciències de la Salut.

Via d'accés

Per accedir al Màster en Gestió d'Empreses Industrials has d'estar en possessió d'un títol universitari espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que facultin al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

També podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per IQS que acreditin un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que facultin al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del com estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

L'accés d'alumnes nacionals o estrangers procedents de Graus de l'EEES, Diplomatures o Llicenciatures afins serà resolt per la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica, que estudiarà cada cas i establirà el reconeixement de crèdits oportú.

Per a estudiants d'altres països membres de la Unió Europea o dels Estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals és necessari estar en possessió d'un títol que al país d'origen permeti accedir als estudis equivalents de grau. Per a estudiants procedents de la resta de països, és necessari haver superat la prova específica de la universitat.

Normes de permanència

L'estudiant ha d'aprovar íntegrament tots els crèdits planificats per poder obtenir el títol de Màster.

 

Un curs acadèmic contempla dues convocatòries ordinàries, gener i juliol per a les assignatures de primer semestre, i juny i juliol per a les assignatures de segon semestre o anuals, en el supòsit que hi fossin.


Si l'alumne no aprova una assignatura en les convocatòries ordinàries disposa de 2 convocatòries extraordinàries. Una vegada esgotades les 2 convocatòries extraordinàries, l'alumne pot sol·licitar a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica que s'estudiï el seu cas, acompanyant a la seva sol·licitud una exposició de motius. La CPJA podrà complementar aquesta informació consultant al coordinador del Màster. En el cas de no superar l'assignatura posteriorment a la concessió de la convocatòria addicional, l'estudiant hauria d'abandonar el programa de Màster.

Descarregar Programa

Más Información Masters