Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Objectius i Competències

Objectius de la titulació

Amb una orientació marcadament de caràcter professional, el Màster Universitari en Gestió d'Empreses Industrials té com a objectiu oferir a graduats universitaris procedents de titulacions cientificotècniques una formació addicional rigorosa que els permeti, en la seva carrera professional futura, assumir càrrecs de responsabilitat en la gestió i direcció de l'empresa, preferentment industrial.

L'ampliació de coneixements de caràcter empresarial que ofereix el Màster Universitari en Gestió d'Empreses Industrials representa una oportunitat per aplicar al món de l'empresa la base tecnològica i científica que han adquirit al llarg dels estudis de grau.


La formació que facilita el Màster Universitari en Gestió d'Empreses Industrials aprofundeix en aquestes tres àrees i complementa la base científica que ja posseeixen els titulats i els capacita per aportar, a l'empresa productiva que s'incorporin, la capacitat de dissenyar, generar i comercialitzar nous productes, la comercialització dels ja existents, o la capacitat d'optimitzar els processos de producció i de millorar les estratègies d'actuació.

 

Competències a adquirir

Al món empresarial actual, les necessitats de personal per part de les empreses van dirigides a cobrir tres grans àrees:

  • D'una banda, la  generalista, per la qual es requereix una formació global, ja que inclou en aquest apartat als directius, que necessiten tenir una visió global de l'empresa i de l'entorn en què es mou.
  • Per un altre, els  serveis compartits, que inclouen àrees com la financera, la comercial, la de sistemes d'informació o la de recursos humans, que donen servei i estan disponibles per a tots els departaments de l'empresa.
  • I, finalment, les  àrees específiques, que inclouen les tasques que requereixen una formació molt concreta i que estan molt vinculades a un lloc de treball específic o a un departament en concret.

A llarg del Màster es complementarà i aprofundirà la formació científic-tecnològica que els estudiants hagin adquirit durant els estudis de graus, llicenciatura o enginyeria, tant en continguts com en competències. Amb un enfocament de caràcter empresarial, es desenvoluparan competències específiques pròpies del món empresarial i, també, competències de caràcter transversal.
 

La realització del Màster en Gestió d'Empreses Industrials et permetrà adquirir les següents competències:

Analitzar les relacions existents en l'entorn econòmic global, els factors econòmics que intervenen i les seves repercussions per a l'empresa.

Interpretar la comptabilitat de l'empresa i extreure conclusions vàlides sobre la seva situació economicofinancera i la seva evolució futura

Adoptar decisions coherents amb l'objectiu de l'empresa en els àmbits d'inversió i obtenció de recursos financers

Analitzar i avaluar les necessitats del consumidor i dels clients i treballar en profunditat els diferents instruments: producte, preu, promoció i distribució.

Gestionar els processos i recursos de l'empresa per aconseguir la satisfacció del client amb la màxima eficàcia i eficiència.

Conèixer l'entorn jurídic i social en el qual es desembolica l'empresa

Així mateix, les competències transversals que l'estudiant del Màster aconseguirà en el transcurs dels seus estudis de Màster són:

Compromís ètic.

Pensament analític.

Orientació a l'assoliment.

Impacte i influencia comunicatius.

Lideratge i direcció d'equips.

Iniciativa i esperit emprenedor.

Orientació al client.

Visió global i internacional.

Domini noves tecnologies.