Accés als Estudis

Perfil d'ingrés

El Màster Universitari Global Entrepreneurial Management desenvolupat de forma conjunta per part de la IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull (Barcelona, Espanya); la Fu Jen Catholic University (Taipei, Taiwan) i la University of San Francisco (Sant Francisco, USA) va dirigit a titulats procedents de l'àmbit d'economia i administració d'empreses, enginyeries i altres titulacions que el comitè d'admissions de les tres institucions avaluarà amb la possibilitat d'exigir alguns cursos previs per poder ser admesos al programa.
Els candidats admesos en el Màster in Global Entrepreneurial Management queden matriculats oficialment a les tres universitats. En finalitzar el programa els estudiants obtenen el diploma de Màster per part de les tres universitats.

 

Via d'accés

Per accedir al Màster in Global Entrepreneurial Management has d'estar en possessió d'un títol universitari expedit per una universitat espanyola o per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

També podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per part del comitè d'admissions format per la IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull (Barcelona, Espanya) , la Fu Jen Catholic University (Taipei, Taiwan) i la University de Sant Francisco (USA) que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Per poder cursar aquest màster, has de sol·licitar la teva admissió a la comissió assessora del màster, acreditant la teva titulació d'entrada al costat del teu currículum professional a més dels documents que acreditin la suficiència de la Llengua Anglesa i altres documents que es relacionen més endavant.

 

Normativa de trasllats

L'accés d'alumnes nacionals o estrangers procedents de Graus de l'EEES, Diplomatures o Llicenciatures afins serà resolt per la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica, que estudiarà cada cas i establirà el reconeixement de crèdits oportú.

Per a estudiants d'altres països membres de la Unió Europea o dels Estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals és necessari estar en possessió d'un títol que al país d'origen permeti accedir als estudis equivalents de grau. Per a estudiants procedents de la resta de països, és necessari haver superat la prova específica de la universitat.

 

Normes de permanència

L'estudiant ha d'aprovar íntegrament tots els crèdits planificats en cadascuna de les seus on es desenvolupa el programa per poder obtenir el títol de Màster.

Si l'alumne no aprova una assignatura en les convocatòries ordinàries disposa de la possibilitat de tornar a prendre el curs no superat en la següent edició del programa. En el cas de no superar l'assignatura en la següent edició del programa, l'estudiant hauria d'abandonar el programa de Màster.