Més Informació Sol·licitar Admissió

Perfil d'ingrès

No es requereix experiència professional prèvia per a cursar el Dual Master Program in International Marketing in a Digital Enviroment/International Marketing & Sales Management (Doble titulació Màster Universitari en Màrqueting Internacional i Màster en Direcció Comercial i Màrqueting Internacional) d’IQS School of Management.

El programa va dirigit a titulats procedents de l'àmbit d'economia i administració d'empreses, publicitat i relacions públiques, turisme. Així mateix, els estudiants procedens d'enginyeries i altres titulacions, podran cursar el Máster realitzant complements formatius. Els crèdits complementaris són: Marketing Principles and Strategies, 6 ECTS, and Accounting for Decision Making, 3 ECTS.

Així mateix, els aspirants han d’acreditar un bon nivell d’anglès, oral i escrit mitjançant un certificat (B2, First Certificate, TOEFL 80 o equivalent). Els que no el puguin acreditar hauran de fer una prova de nivell.

Via d'accès

Per accedir al Dual Master Program in International Marketing in a Digital Environment/International Marketing & Sales Management (Doble titulació Màster Universitari en Màrqueting Internacional i Màster en Direcció Comercial i Màrqueting Internacional), els estudiants han de tenir un títol de grau o llicenciatura d'una universitat espanyola o un altre títol expedit per una universitat o institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que possibilita, a l'estudiant del país que atorga el títol, l'accés als estudis oficials de màster.

També podran accedir al programa els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat d'homologar els seus títols. No obstant això, hauran d'acreditar un nivell de formació equivalent al dels títols oficials de grau o llicenciatura de les universitats espanyoles. En aquest cas, l'estudiant haurà de presentar un certificat de la universitat on va realitzar els seus estudis que acrediti que està en disposició de cursar un màster oficial en el país d’origen. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol ni cap altre reconeixement. El certificat només serà vàlid per poder cursar el màster.

Normativa de trasllats

Les transferències de crèdits estan subjectes, quant a la seva resolució, a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica, la qual estudiarà cada cas i establirà, si s’escau, el reconeixement de crèdits oportú.

Normes de permanència

Els/les estudiants hauran de completar i aprovar tots els crèdits de les assignatures per obtenir el títol de Màster. Cada assignatura serà avaluada mitjançant avaluació contínua i, si no la superen, hauran de fer un examen a la convocatòria d'estiu.

El període màxim de permanència en el programa de Màster és de 3 anys, encara que en circumstàncies normals, s’espera que els estudiants acabin en un any acadèmic.

Si un/a estudiant no aprova una o més assignatures durant l'avaluació contínua o en la convocatòria d'estiu, disposarà de la possibilitat de fer dos exàmens addicionals durant els 3 anys posteriors a la matriculació inicial. En el cas de no aprovar, pot presentar una sol·licitud davant el Comitè Permanent de la Junta Acadèmica (CPJA) perquè avaluí el cas. La sol·licitud s'haurà d’acompanyar d’una declaració de motius i de les evidències que justifiquin el cas. La CPJA pot consultar amb el coordinador del màster i pot decidir atorgar una oportunitat final per completar el màster, la qual ha de realitzar-se, com a màxim, en l'any següent del venciment del període de permanència. Si el / la estudiant no completa el Màster, no podrà obtenir el títol de Màster.

Descarregar Programa

Más Información Masters